Flora och miljöer i kust och skärgård - från Själgrund i norr till södra gränsen av Gårdskärskustens blivande naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 11-2017

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m. Författarna till denna rapport har stor kunskap om floran i området och fick i uppdrag att sammanställa resultat från sina tidigare inventeringar som ett underlag för bildande av naturreservatet. I rapporten presenteras huvudsakligen strändernas och de mjuka havsbottnarnas flora i delar av Gårdskärskustens naturreservat från Själgrund i norr till södra reservatsgränsen. Även fynd av anmärkningsvärda landväxter på öar och kustnära områden redovisas.

Som helhet betecknar författarna floran i Lövstabuktens strand- och vattenmiljöer som både rik och särpräglad. Inom den del av Lövstabukten som ingår i reservatet framhålls särskilt tre områden med unika miljöer och växtsamhällen: Själgrund, Sörfjärden samt grunda bottnar som är exponerade mot öppet hav. Av de arter som presenteras i rapporten är samtliga akvatiska växter samt rödlistade och sällsynta landväxter rapporterade till Artportalen. Under 2016 genomfördes även provfisken och kartläggning av bottensamhällen i Gårdskärskusten, se rapport 2017:14, 2017:18 och 2017:22.

Kontakt