Fiskrekrytering och undervattensvegetation i sex grunda havsvikar runt Forsmark och Furusund 2002-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2012:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
2012 04

Grunda havsvikar är mycket värdefulla naturmiljöer efter den svenska kusten. De fungerar som barnkammare åt många fiskarter, t.ex. abborre och gädda och här trivs sjöfågel och växter av olika slag.

Det speciella med grunda havsvikar är att de under våren värms upp snabbare än omgivande vatten vilket bland annat skapar goda förutsättningar för fiskyngel att överleva och hitta mat.

I denna rapport redovisas resultaten från sju års studier av fiskyngel och undervattensvegetation i sex olika grunda havsvikar i Uppsala och Stockholms län. Vikarna
har inventerats årligen under sensommaren från 2002 fram till och med 2008 års undersökning.

Kontakt