Fiskrekrytering i Uppsala läns skärgårdar

Om publikationen

Löpnummer:
2010:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Fiskrekrytering i Uppsala läns skärgårdar

Fiskrekrytering i Uppsala läns skärgårdar - Underlag för fiskevård och biotopskydd Uppsala läns kuster verkar vara förskonade från de storskaliga rekryteringsskador som konstaterats främst för abborre och gädda, längs Östersjöns kuster från söder upp till Stockholms skärgård.

Tillgången på lämpliga rekryteringsmiljöer är ändå knapp i länets kustvatten. Lekmiljöerna i hotas av övergödning, kvardröjande miljögifter, muddringar och utfyllnader och på sina håll omfattande småbåtstrafik över grunda vikar och laguner. Även om vi slipper storskalig påverkan behöver lekvikarna och de små, kustmynnade vattendragen skydd.

Där läggs grunden för ett gott fiske i skärgården. En grundläggande förutsättning för riktade fiskevårdsåtgärder är att man har kunskap och överblick om var rekryteringsmiljöerna finns och vilka värden och anspråk som i övrigt finns på dessa vikar.

Med exempel från Gräsö östra skärgård samt Östhammarsfjärdarna ut mot Galtfjärden görs i denna rapport en GIS-analys som visar hur olika kunskapskällor kombinerad med geografisk information kan användas för att ta fram underlag för en långsiktig planering och hushållning med dessa värdefulla kustvattenmiljöer.

Kontakt