Färdplan för ett hållbart län - Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Färdplan för ett hållbart län, Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är ett regionalt åtgärdsprogram som syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län.

Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg i klimatarbetet för aktörer på både regional och lokal nivå. Programmet innehåller 21 prioriterade åtgärder som ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. Programmets genomförandeperiod är 2019 - 2022 .

Programmets åtgärder bidrar till att nå de nationella miljömålen, Parisavtalets mål samt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kontakt