Fågelfaunans utveckling i Uppsala läns skärgård efter införandet av jakt på mink

Om publikationen

Löpnummer:
2010:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Fågelfaunans utveckling i Uppsala läns skärgårdefter införandet av jakt på mink

Minkens etablering i den norduppländska skärgården under 1970- och 1980-talen sammanfaller i tiden med att många kustfågelarter minskat i antal. För att öka kunskapen om hur minken påverkar kustfåglarna och samtidigt genomföra konkreta åtgärder startade Upplandsstiftelsen projekt Hotade kustfåglar 1997. Inom projektet studeras hur antalet fågelpar påverkas om minken genom jakt avlägsnas från större skärgårdsområden.

Föreliggande rapport har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län genom åtgärdsprogram för hotade arter. I rapporten redovisas resultaten från åren 1997-2008. Här ingår även en särskild studie av skräntärna, framförallt hur kolonin i Björns skärgård utvecklats.

Kontakt