Dropvideoinventering, habitatmodellering och kartering av marina naturtyper i Gårdskär, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 22-2017

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m.

I denna rapport beskrivs de marina bottensamhällena med fokus på bottenvegetation. Undersökningen genomfördes genom insamling av data med dropvideo och efterföljande modellering av utbredning av naturtyper och dominerande arter, artgrupper eller funktionella artgrupper baserat på insamlad data och förklarande variabler (djup, vågexponering, med flera).

Resultaten visar att kärlväxtsamhällena knutna till grunda mjukbottnar utgör de högsta naturvärdena i området, med relativt artrika juvenila flador och täta bestånd av havsnajas och rödsträfse i mer avsnörda flador. Dessa miljöer fyller viktiga ekologiska funktioner för bland annat fisk och fågel och är känsliga för störning i form av muddring och båttrafik. Algsamhället på hårda substrat är relativt artfattigt och domineras av fintrådiga brunalger. Under 2016 genomfördes även provfisken och en sammanställning av botaniska värden i Gårdskärskusten, se rapport 2017:12, 2017:14 och 2017:18.

Kontakt