Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen, 2017

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämnderna (eller dess motsvarighet) i Uppsala län har tillämpat kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan under 2017.

Rapporten redovisar dessutom hur bestämmelserna gällande vissa undantag från de ordinarie utformnings- och egenskapskraven för s.k. tillfälliga anläggningsboenden tillämpats av kommunerna i Uppsala län under året 2017.

Den närmare inriktningen av redovisningen har samordnats mellan länsstyrelserna, och återrapporteringen sker med framtagna former redovisade i återrapporteringskrav 44 b i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2012 och i dialog med Boverket.

Sammanställningen grundar sig på de svar som kommit fram i samband med den enkätundersökning som gjorts liktydig bland alla byggnadsnämnder i Sverige, samt de diskussioner som förts vid de besök länsstyrelsen genomfört hos samtliga länets kommuner. Målet med detta arbete är att göra den uppföljning och utvärdering som plan- och byggförordningen ålägger länsstyrelserna att göra.

Kontakt