Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Uppsala län 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 404-5773-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Uppsala län 2016

Syftet med denna sammanställning och analys är att göra den uppföljning och utvärdering som plan- och byggförordningen ålägger länsstyrelserna att göra. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna 2016 särskilt ska granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem och funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter

Kontakt