Brons- och järnålder i Uppsala län - uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Brons- och järnåldern i Uppsala län

Uppdragsarkeologiska undersökningar under senare år har visat att såväl boplatser som gravar/gravfält och grav/kultplatser har en större variation och komplexitet än vad man tidigare vetat. Särskilt resultaten från infrastrukturprojekten har väsentligt ökat kunskapen när det gäller bebyggelse från äldre järnålder.

Rapporten beskriver bristande kunskap från länets västra och norra delar samt dåtida kustområden, från perioden senneolitikum och äldre bronsålder, om yngre järnålderns boplatslägen, om utmarksutnyttjande och variationer i bebyggelsemönstret under järnålder, om hanteringen av de döda och om metallhantering.

Rapporten pekar bland annat på behov av undersökningsregister och utveckling av prospekteringsmetoder framförallt för tillväxtkommunerna.

Kontakt