Analys av regional bostadsmarknad år 2020 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad år 2020Uppsala län

Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka bostadsmarknadsläget i länet. Genom att samla in uppgifter och statistik om det befintliga bostadsbeståndet, om kommande och uppskattad nybyggnation kan länsstyrelsen delge kommuner och andra aktörer en bild av hur bostadsmarknaden ser ut och utvecklas i länet som helhet.

Länsstyrelsen besöker årligen länets samtliga kommuner för att kvalitetssäkra svaren i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Resultaten av enkäten analyseras i denna årligen återkommande bostadsmarknadsanalys.

Kontakt