Analys av regional bostadsmarknad år 2019 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-4481-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad år 2018 i Uppsala län

Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktigt för utvecklingen i länet. Det är både en tillväxt- och välfärdsfråga. Ur ett tillväxtperspektiv är ett varierat utbud av bostäder en viktig förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft och nya kommuninvånare. Ur ett välfärdsperspektiv handlar det om att rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som dessutom är central för att andra mänskliga rättigheter ska kunna tillgodoses.

Trots att det byggts mycket bostäder i Uppsala län de senaste åren finns det människor som inte hittar en bostad som passar utifrån deras behov. Det kan finnas ekonomiska eller sociala orsaker till det, men det kan också bero på att de bostäder som finns att tillgå inte uppfyller behovet på annat sätt, exempelvis när det gäller tillgänglighet. I de senaste årens bostadsmarknadsenkät, som Boverket årligen skickar ut till Sveriges samtliga kommuner, har länets kommuner uppgivit att det råder brist på bostäder för särskilda grupper. Länsstyrelsen i Uppsala län har därför ett särskilt fokus på bostadsförsörjningen för särskilda grupper i årets regionala bostadsmarknadsanalys.

Kontakt