Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

 

Utbildning, stöd och samarbete utgår från den lokala problembilden

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Uppsala län har sedan många år haft en regional samverkan för att stärka trygghet och förebygga brott i ett särskilt samverkansorgan som hette Tryggare Uppsala län. År 2017 ersattes detta med länsstyrelsens nya brottsförebyggande uppdrag.

Under 2018 har en särskild strategisk arbetsgrupp satts ihop för att göra en nulägesbild av länets utmaningar och styrkor i arbetet med att stärka trygghet och förebygga brott. En särskild inventering av kommunernas arbete i frågan har genomförts och den visar att det saknas ett tydligt uppdrag och resurser för samverkan på flera håll.

De trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna kommer tydligare att sammankopplas med övriga sociaal hållbarhetsfrågor såsom alkohol och drogförebyggande frågor, jämställdhet, våld i nära relation, mänskliga rättigheter och jämlikhet i hälsa. 

Under året ska prioriteringar för samarbetet på länsnivå tas fram. Inriktningen ska diskuteras och inventeras på två konferenser/workshops under året och analyseras i den strategiska arbetsgruppen. Arbetet ska resultera i ett dokument för prioriteringar av samverkan. Inriktningen ska förankras i Rådet för social hållbarhet.

Kontakt