ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

ANDT-frågorna är tydligt sammankopplade med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom föräldrastöd, brottsförebyggande frågor, psykisk hälsa/ohälsa, cancerprevention, problematiskt spel om pengar, jämställdhet och våld i nära relation. Stygrupp för frågorna är länets Råd för Social hållbarhet där Landshövding Göran Enander är ordförande.

Det finns också ett nätverk för samverkan i de förebyggande frågorna där Region Uppsala, polisen, Uppsala universitet och länets kommuner har representanter.

Kontaktuppgifter till länets ANDT-samordnare, Anna Haid, finns längst ner på sidan.

ANDTS-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och information till kommuner.

Utifrån den nationella ANDTL-strategin kommer fyra mål att särskilt följas och beaktas i länets samverkansarbete:

Mål som ska genomsyra länets arbete 

  1. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet
  2. Barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet (Barnrättsperspektivet innebär skyldighet att omsätta barnets mänskliga rättigheter i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt och upplevelse har framkommit)
  3. Insatser som är tydligt kopplade till ett preparat ska, där det är möjligt, även kopplas till övriga insatser inom ANDT-L
  4. Länets kommuner och landsting ska verka för att det finns insatser i ANDT-L-arbetet längs individers livstid samt från prevention till vård och behandling

Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT-L är en regional anpassning av den nationella strategin, med hänsyn tagen till regionala förutsättningar. Länets styrgrupp för samverkan om ANDT-L, har beslutat att i strategin även lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument.

Läs mer om länsstyrelsens arbete med narkotikaprevention.

Tillsyn inom alkohol och tobak

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter.

Tobaksfri skoltid – självklart eller hur?

I samarbete med Region Uppsala och länets kommuner satsar vi särskilt på att nå målet med tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. En viktig samarbetspartner och aktör på lokal nivå är länets Hälsoäventyr, som är ett stöd för skolor i denna och många andra hälsofrämjande frågor. Tillsammans arbetar vi med vuxnas ansvar och ungas engagemang. För att stärka barnrättsperspektivet har en särskild figur, Figge, och en hemsida för länets ungdomar skapats: www.figgesresa.selänk till annan webbplats

Under året kommer ett antal pilotskolor få möjlighet att använda Figge, för att sedan kunna inspirera andra skolor. Även ett särskilt metodstöd håller på att tas fram.

Spel om pengar

Kommuner, landsting och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Kontakt