ANDT-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

ANDT-frågorna är tydligt sammankopplade med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom föräldrastöd, brottsförebyggande frågor, psykisk hälsa/ohälsa, cancerprevention, problematiskt spel om pengar, jämställdhet och våld i nära relation. Stygrupp för frågorna är länets Råd för Social hållbarhet där Landshövding Göran Enander är ordförande.

Det finns också ett nätverk för samverkan i de förebyggande frågorna där Region Uppsala, polisen, Uppsala universitet och länets kommuner har representanter.

Kontaktuppgifter till länets ANDT-samordnare, Anna Haid, finns längst ner på sidan.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Utifrån den nationella ANDTL-strategin kommer fyra mål att särskilt följas och beaktas i länets samverkansarbete:

Mål som ska genomsyra länets arbete 

 1. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet
 2. Barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet (Barnrättsperspektivet innebär skyldighet att omsätta barnets mänskliga rättigheter i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt och upplevelse har framkommit)
 3. Insatser som är tydligt kopplade till ett preparat ska, där det är möjligt, även kopplas till övriga insatser inom ANDT-L
 4. Länets kommuner och landsting ska verka för att det finns insatser i ANDT-L-arbetet längs individers livstid samt från prevention till vård och behandling

Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT-L är en regional anpassning av den nationella strategin, med hänsyn tagen till regionala förutsättningar. Länets styrgrupp för samverkan om ANDT-L, har beslutat att i strategin även lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Tobaksfri skoltid – självklart eller hur?

I samarbete med Region Uppsala och länets kommuner satsar vi särskilt på att nå målet med tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. En viktig samarbetspartner och aktör på lokal nivå är länets Hälsoäventyr, som är ett stöd för skolor i denna och många andra hälsofrämjande frågor. Tillsammans arbetar vi med vuxnas ansvar och ungas engagemang. För att stärka barnrättsperspektivet har en särskild figur, Figge, och en hemsida för länets ungdomar skapats: www.figgesresa.selänk till annan webbplats

Under året kommer ett antal pilotskolor få möjlighet att använda Figge, för att sedan kunna inspirera andra skolor. Även ett särskilt metodstöd håller på att tas fram.

Kontakt