Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

 • landsbygd,
 • energi- och klimat,
 • miljöskydd,
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Regionala tillväxtmedel

Tillväxtfrämjande projekt kan stödjas med max 50% av projektets totala kostnader. Länsstyrelsen kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 inriktad på:

 • Innovation och företagande
 • Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 • Kompetensförsörjning
 • Internationellt samarbete

I Uppsala län strävar vi efter en jämn fördelning mellan de fyra prioriteringsområden som anges i regeringens strategidokument för tillväxt. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 2015-2020. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Därutöver är länets Regionala utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster styrande, vilken har tre inriktningar:

 • En växande region
 • En nyskapande region
 • En region för alla

Vem kan söka?

Projektstöd kan utgå till organisationer, ideella föreningar, kommuner med flera. Stödet kan inte utgå till enskilda företag.

När kan man söka?

Länsstyrelsen tar emot ansökningar löpande under perioden januari-december, eller tills pengarna för året är intecknade.

Hur söker man?

Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet kan sägas gynna länets tillväxt.

 

Vill du bidra till en förbättrad integration och ökad tillväxt? Sök finansiering! Länsstyrelsen utlyser nu 250 000 kronor under 2018 för projekt inom integration som tillväxtmotor. 

Sista ansökningsdag är 11 juni 2018.                        

​Projekt och aktiviteter i dem ska planeras och genomföras på ett sätt som bidrar till hållbar regional tillväxt och integration md ett särskilt fokus på ett av tre prioriterade områden; naturvård, kulturmiljö eller besöksnäring. Projekt bör innehålla aktiviteter riktade till både företag och individer.

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till länsstyrelsen och pågå som längst till och med den 31 december 2018. Länsstyrelsen kan max finansiera 50 procent av projektets totala kostnader. Ni gör er ansökan via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Min ansökan väljer du Projektmedel och Länsstyrelsen Uppsala.

För inspiration se integrationsexempel hos landsbygdsnätverket. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt