Kärnenergiberedskap

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka.

Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras varannat år.

Här på kan du läsa mer om samhällets ansvar i en krissituation (www.krisinformation.se ).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information finns också hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, MSB, som är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Krissamverkan i Uppsala län

I Uppsala län har vi organiserat samverkan mellan olika aktörer under namnet Krissamverkan i Uppsala län. De två nätverk som ingår i Krissamverkan i Uppsala län är C-Sam och Krissamverkansrådet. Nätverken beskrivs mer ingående nedan.

Krissamverkansråd
Det finns ett regionalt krissamverkansråd där högsta beslutsfattare från länets aktörer deltar. Aktörerna är Länsstyrelsen i Uppsala län, länets åtta kommuner, Militärregion Mitt, Region Uppsala, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges Radio Uppland, Trafikverket, Handelskammaren i Uppsala, Polisområde Uppsala, Forsmarks kärnkraftverk och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Det regionala krissamverkansrådet har en strategisk funktion och fungerar som en plattform för beslut, informationsutbyte och samordning inom krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet fattar beslut i frågor av övergripande karaktär. Vidare ska rådet ta del av erfarenheter från inträffade händelser, diskutera aktuella frågor som kan komma att påverka länet och genom detta skapa en samsyn på chefsnivå.

Krissamverkansnätverket C-Sam
C-Sam är nätverket som arbetar för samverkan och koordinering mellan aktörerna i länet före, under och efter en kris. C-Sam genomför det som Krissamverkansrådet beslutar. C-Sam består av en ledningsgrupp och ett antal arbetsgrupper. Det är Länsstyrelsen i Uppsala som är ansvarig för nätverket och dess arbetsgrupper.

ÖSAM
Det finns också ett länsöverskridande samarbete som kallas ÖSAM och där ingår länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

 

Kontakt