Bostadsförsörjning

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunen har det primära ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är ett krav att riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram i varje kommun.

Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs.

Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens insatser

Länsstyrelsen vill komma in tidigt för att ge råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. Vi vill vara tydliga med vilka möjligheter och hinder som finns för byggande. Länsstyrelsen ska även väga av olika samhällsintressen, som naturvärden, miljöpåverkan och sociala faktorer, till en helhet som blir bra på både kort och lång sikt.

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att ge råd och stöd till kommunerna om hur plan- och bygglagen och lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas. Samtidigt ska Länsstyrelsen bevaka statliga intressen i översikts- och detaljplanering och ge tidiga signaler om det finns risk för konflikt mellan olika intressen.

Länsstyrelsen genomför regelbundna dialogmöten och samråd med kommunerna. I samrådet med kommunerna kan vi bland annat diskutera de eventuella konflikter som kan uppstå mellan bostadsutveckling och andra samhällsintressen. Samråden kan också ge inspel till kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Regionalt innehåll

relaterad län BMA

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning
  • Yttra sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner

Handbok om bostadsförsörjning

Läs mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

  • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
  • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Kontakt