Bidrag att söka för åtgärder som bidrar till att minska övergödningen till vattendrag, sjöar och hav

Kommuner och ej vinstdrivande föreningar och organisationer är välkomna att söka bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som bidrar till att minska övergödningen till vattendrag, sjöar och hav (Regeringens anslag 1:11, villkor 15).

Till exempel kan bidrag sökas för åtgärdssamordning, vattenråd samt andra lokala organisationer som arbetar med åtgärder mot övergödning.

Bidraget täcker 100 % av projektets kostnader. Projekt som beviljas bidrag får inte vara påbörjade och ska vara genomförda senast 1 november 2020.

Länsstyrelsen handlägger ansökningar och fattar beslut om bidrag löpande under 2019. Ansökningar om stöd behöver inkomma till länsstyrelsen senast 1 november för att hinna handläggas, beslutas och utbetalas under 2019.

Viktigt satt tänka på vid ansökan

Ansökan görs via anmälningsblanketten:

Ansökan om bidrag för minskad övergödning till vattendrag, sjöar och havWord

Skicka in blanketten digitalt.

Ansökan och rapporteringar inklusive bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se, ange referens Malin Berglind i ämnesraden.

Blanketter ska skickas både i originalformat (Word-fil) samt som undertecknad PDF-fil. Den senare kan skickas som undertecknat pappersoriginal till:

Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Hela den beviljade bidragssumman utbetalas 2019. Alla medel ska upparbetas senast under år 2020. Åtgärder ska vara genomförda senast 1 november 2020 och slutrapport ska inkomma senast 1 månad efter projektslut/slutförd åtgärd, dock senast 1 december 2020.

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Endast kostnader som är nödvändiga för verksamheterna kopplade till villkoren för bidraget får belasta anslaget.

Kostnad för egen personal beräknas, för kommuner, utifrån kommunens självkostnad. För ideella organisationer ska ersättning för eget arbete bedömas som rimlig och uppgå till högst 700 kronor per timme. För mer information om stödberättigade kostnader hänvisas till Länsstyrelsen Uppsalas villkor för LOVA-stöd.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om bidraget!

Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet om:

  • en åtgärd som omfattas av projektet i väsentliga avseenden avviker från syftet med stödet,
  • en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts eller ändrats i något väsentligt avseende utan länsstyrelsens medgivande,
  • stödet har getts till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
  • sökanden har orsakat att stödet utbetalats med felaktigt belopp, eller
  • stödet av annat skäl har utbetalats med felaktigt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kontakt