Bidrag för våldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen i Uppsala län utlyser medel för projekt som bidrar till att stärka det våldsförebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Uppsala län. Medel kan sökas av civilsamhällesorganisationer, kommuner och Region Uppsalas verksamheter.

Bakgrund och syfte

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats. får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet.

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Denna utlysning fokuserar på att stärka det första delmålet:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

I Regional strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län 2024-2030 Länk till annan webbplats. finns även särskilt utpekade utmaningar i länet gällande detta målområde:

  • Behov av mer och bättre kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer och normer som möjliggör våld. Detta i syfte att förebygga våld, men även för att förebygga andra samhällsproblem så som kriminalitet, missbruk, utanförskap, psykisk och fysisk ohälsa som i stor utsträckning kan förklaras av samma bakomliggande faktorer.
  • Behov av att i samverkan arbeta förebyggande mot våld på flera arenor samtidigt, så som i skolan, i hemmet, på fritiden och på nätet.
  • Behov av att förebygga våld i ungas nära relationer.
  • Behov av ett kunskapsbaserat, systematiskt och långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Syftet med utlysningen är att möjliggöra aktiviteter som svarar på ovannämda behov och som kan stärka det våldsförebyggande arbetet. Läs mer om våldsförebyggande arbete och vad det kan vara på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Medel 2024

Länsstyrelsen i Uppsala län har 2 000 000 kr att fördela inom ramen för dessa projektmedel.

Sökande

Medel kan sökas av civilsamhällesorganisationer, kommuner och Region i Uppsala län. Sökande ska ha haft verksamhet i minst två år före den period som ansökan gäller och ska ha sitt säte i Uppsala län.

Länsstyrelsen ser positivt på ansökningar som omfattar samverkansprojekt mellan olika organisationer.

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, barn, unga och vuxna i Uppsala län.

Tidsperiod

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2025. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Medel kan ej beviljas retroaktivt.

Ansökan

Utlysningsperioden är öppen under perioden 17 juni–1 september 2024. Alla ansökningar som inkommer efter den 1 september 2024 kommer att avvisas.

Under utlysningen 2024 skall ansökan göras via anvisat formulär. Ansökan skickas in via e-post och diarieförs hos Länsstyrelsen. Ett bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Den sökande kan komplettera underlaget genom att bifoga dokument. Observera att vi inte kommer bekräfta ansökningar under perioden 1 juli–1 augusti 2024 även om det under denna tid går att inkomma med ansökan. Bekräftelse på inkommen ansökan under denna period kommer därför ges efter 1 augusti 2024.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Uppsala län tillhanda senast 1 september 2024.

Civilsamhällesorganisationer ska bifoga aktuella stadgar eller motsvarande, verksamhetsberättelse för 2023 samt ekonomisk redovisning för 2023.

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast den 1 november 2024.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Uppsala län innan 31 december 2024.

Information och mallar för ansökan

Nedan finns information om utlysningen av medel för våldsförebyggande arbete. Här finns även en mall för ansökan och en budgetmall, dessa handlingar kan användas för att göra ansökan om medel. Nedan finns även Mall för slutrapportering som ska användas för att slutredovisa projektet.

Information om utlysning av medel för våldsförebyggande arbete 2024 Pdf, 212.7 kB.

Mall för ansökan om medel för våldsförebyggande arbete 2024 Word, 549.6 kB.

Budgetmall för ansökan om medel för våldsförebyggande arbete 2024 Word, 35.8 kB.

Mall för slutrapportering gällande medel för våldsförebyggande arbete 2024 Word, 554.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss