Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Särskild utlysning av § 37-medel – Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Under en särskild utlysning finns det nu möjlighet att söka för insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehålls­tillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå enligt 16 c-16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (också kallad nya gymnasielagen).

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar 800 000 kronor för insatser som syftar till att utveckla boendelösningar.

Den ordinarie utlysningen inom ramen för §§ 37 och 37a öppnar inom kort. Då kommer länets kommuner och kommunalförbund att kunna söka medel till insatser för stärkt beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn.

Ansökan görs på särskild blankett nedan. Blanketten innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i.

Blanketten ansökan 2020 § 37 medelWord

Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.

Intyg samverkanspart § 37 2020Word

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Uppsala län tillhanda senast den 13 april 2020. Observera kort ansökningsperiod för denna särskilda utlysning.

Söka medel

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Beviljade insatser i Uppsala län

Beviljade insatser 2019

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
  • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Beviljade insatser 2018

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
  • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Beviljade insatser 2017

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

  • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
  • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt