Tillsyn inom alkohol och tobak

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter.

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsens tillsyn och stöd

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och information och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi genomför till exempel tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår även att:
  • föra ut den statliga politiken regionalt
  • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
  • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet
  • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Vägledning till kommunerna

Du som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i tillsynsarbetet. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att underlätta samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Vi samordnar därför även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Vi arbetar med vägledning och tillsyn inom följande områden

  • serveringstillstånd
  • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
  • inom lagen om tobak och liknande produkters bestämmelser om rökfria miljöer.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn under 2016–2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet. I uppdraget ingår att:

  • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
  • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
  • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Tobaksfri skoltid – självklart eller hur?

I samarbete med Region Uppsala och länets kommuner satsar vi särskilt på att nå målet med tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. En viktig samarbetspartner och aktör på lokal nivå är länets Hälsoäventyr, som är ett stöd för skolor i denna och många andra hälsofrämjande frågor. Tillsammans arbetar vi med vuxnas ansvar och ungas engagemang. För att stärka barnrättsperspektivet har en särskild figur, Figge, och en webbplats för länets ungdomar skapats: www.figgesresa.se Länk till annan webbplats.

Under året kommer ett antal pilotskolor få möjlighet att använda Figge, för att sedan kunna inspirera andra skolor. Även ett särskilt metodstöd håller på att tas fram.

Kontakt