Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till barn som anhöriga i familjer med missbruk och beroende

Tre block med föreläsare har filmats och erbjuds digitalt.

Du kan se filmerna när det passar dig bäst. Varje block har medföljande diskussionsfrågor som du kan använda på din arbetsplats för att ytterligare kunna stärka detta arbete på din egen arbetsplats, i samverkan eller för dig som professionell.

Dokument med diskussionsfrågor Pdf, 170.5 kB.

Arrangörer

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i nära samverkan med Barnombudet i Uppsala län, Junis, Stiftelsen Childrens program och FOU-socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Region Uppsala.

Kontakt/frågor:

Anna Haid, ANDT-samordnare, anna.haid@lansstyrelsen.se, telefon: 010-223 32 62

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

BLOCK 1: Barn och föräldrars rätt till stöd

I filmen nedan visas hela BLOCK 1.

1. Inledning – Barnens rätt till stöd!

Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

2. Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det frågan?

Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län Maria Grahn Farley, universitetslektor i offentlig rätt och docent, Uppsala universitet.

Maria Grahn Farley ger de juridiska ramarna kring barnkonventionen och Lisa Skiöld berättar om hur det går att arbeta konkret med barnkonventionen som utgångspunkt i frågor om barn i missbruksmiljö.

Mer information:

BOiU Länk till annan webbplats.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

3. Stärkt stöd till barn i familjer med missbruk och beroende – ett gemensamt ansvar

För att öka kunskapen om barn i familjer med missbruk har Socialstyrelsen låtit göra registerstudier, kartläggningar, kunskapsöversikter och utvärderingar. Den kunskap som har tagits fram visar hur angeläget det är att upptäcka barn vars föräldrar har ett risk- eller missbruk så tidigt som möjligt, och erbjuda ett ändamålsenligt stöd. När en förälder med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser. Ett sådant familjeorienterat arbetssätt förutsätter en helhetssyn på och en nära samverkan kring familjen.

Mer information:

Familjeorienterat arbetssätt på Kunskapsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Barn som anhöriga på Kunskspsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt: Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

Perspektiv från barn och föräldrar (De har gått Childrens Program under 2015 – 2017)

Vad säger de om sin relation idag och vikten av ett familjeperspektiv.

Helén Olsson, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

Mer information:

Childrens Program Länk till annan webbplats.

BOiU Länk till annan webbplats.

Kontakt: Mobil: 070–5331966 eller e-post: helen.olsson@boiu.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

BLOCK 2: Vilka, hur och vad vet vi?

I filmen nedan visas hela BLOCK 2.

1. Inledning

Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

2. Presentation av Junis rapport: ”Det funkar!”

Rapporten redovisar kommunernas stöd till barn i familjer med missbruk år 2019. Nedslag i rapportens artiklar om intressanta verksamheter inom området presenteras också.

Mer information: Rapporten finns att läsa och beställa på Junis webbplats. Där finns även tidigare års rapporter.

Rapporten ”Det funkar!” Länk till annan webbplats.

Kontakt: Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare, Junis, anna@junis.se, 0733-72 62 78.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

3. Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett arbete för tidig upptäckt

Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Kunskapsstödet är baserat på två FoU-projekt där lyfts barns erfarenheter av att leva med en förälder med missbruksproblem. Detta visar vikten av att vuxna (in)ser barnens situation, lyssnar på dem och i samverkan ger dem skydd, stöd och hjälp samt stöd till hela familjen.

Mer information: Alexanderson, K. & Näsman, E. (2019) Upptäckt och stöd. Om barn till föräldrar med missbruksproblem. Studentlitteratur.

Kontakt: Elisabet.Nasman@soc.uu.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?

Peter Larm, docent, Stockholms universitet.

Kontakt: Peter Larm, peter.larm@su.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

BLOCK TRE: Inspiration om HUR

I filmen nedan visas hela BLOCK 3.

1. Inledning

Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

2. Fördjupningsutbildning i stärkt barn – och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

Målgruppen för utbildningen är personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn.

CAN utbildar utbildare som i sin tur kan utbilda personal/kollegor i sin egen region. Utbildarna arbetar med ambitionen att sprida kunskap om barn- och familjeperspektiv och samtidigt skapa grund för att det på arbetsplatserna utarbetas rutiner för hur man systematiskt ska ta upp föräldraskap och gå tillväga när man misstänker att ett barn far illa.

Mer information:

Utbildningen: Att stärka barn-och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende Länk till annan webbplats.

Drugsmart (drugsmart.se) Länk till annan webbplats.

“Spela Roll!” Länk till annan webbplats.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

3. BRA-samtal - barns rätt att komma till tals och bli delaktiga

BRA är en modell som ska hjälpa personal att prata med barn, när de är anhöriga. Syftet är att barn ska få möjlighet att få uttrycka sitt behov av information och stöd.

Mer information:

BRA – Barns rätt som anhöriga Länk till annan webbplats.

Kontakt: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

4. ”Barn vill berätta om vuxna vill lyssna". En utbildning av nya ledare i Childrens Program

Presentation av möjligheten att nu kunna utbilda sig till nya ledare av Childrens Program samt en kort beskrivning av det pedagogiska innehållet".

Mer information:

Childrens Program Länk till annan webbplats.

BOiU Länk till annan webbplats.

Kontakt: Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

Mobil: 070-5929393, e-post: lars.lewerth@boiu.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

5. Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol

Mona Örjes, förbundsordförande, Junis.

Ludde är en valp vars husse dricker för mycket. Med bok, handdocka och annat material blir det lättare att prata med barn om vuxna och alkohol.

Mer information:

Ludde – en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycket Länk till annan webbplats.

Kontakt: info@junis.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

6. Sofiamodellen

När en vuxen dricker för mycket eller tar droger berörs hela familjen. Forskning visar att både barns och vuxnas hälsa påverkas negativt. Forskning visar också att om alla i familjen får hjälp samtidigt så blir det bättre för alla. Barn reagerar olika, men om barn görs delaktiga och får information, råd och stöd blir det lättare för dem att hantera situationen. Det kan hjälpa dem att minska oro, skuldkänslor och göra tillvaron mer begriplig.

Sofiamodellen är ett projekt som bedrivs i Uppsala kommun för att utveckla arbete med familjer där det finns problematiskt drickande eller drogbruk. Sofiamodellen innebär ett samarbete mellan socialsekreterare från Barnenhet och Beroendeenhet. Man kan säga att vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt för att tillsammans samordna eventuellt stöd.

Kontakt:

Projektledare: Helene Andersson, helene.andersson@uppsala.se

Processledare: Petra Brosjö, petra.brosjo@uppsala.se

Processledare Olga Lund, olga.lund@uppsala.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

7. Jag och min familj - ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger?

Merav Eshed Nilsson – Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm - familjebehandlare, Uppsala kommun.

”Jag och min familj” syftar till att involvera hela familjen, att på ett sakligt, avdramatiserat, icke-dömande sätt prata om missbruket och problemen i familjen.

Mer information:

”Jag och min familj” är en del i ”För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016–2020” Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Uppsala kommun: Om familjen är boende i Uppsala kommun och du har ytterligare frågor kan du kontakta:

Familjeenheten Ling: 018-727 76 00 (måndagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 09.00-11.00)

Råd- och behandlingsgruppen: 018-727 14 70 (vardagar mellan 08.00-09.00)

Övriga kommuner: Kontakta Ann Lyrberg på Folkhälsomyndigheten ann.lyrberg@regiongavleborg.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

Kontakt