Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Föräldrastöd och ANDTS

ANDTS har tagit fram länsstyrelsegemensamma broschyrer riktade till föräldrar om Alkohol, Tobak och nikotinprodukter, Tramadol och Cannabis.

Materialet i de zippade filerna nedan är översatt till lättare svenska och flera andra språk.

Hämta ANDTS-filer i Zip format Zip, 29.4 MB.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvädning och spelande

Tonåringar och alkohol Länk till annan webbplats.

Tonårspalören Länk till annan webbplats.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökfri miljö

Rökfria miljöer

Att arbeta tobaksförebyggande är viktigt för folkhälsan och inte minst för att nå regeringens mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige 2025. Både internationella och nationella erfarenheter visar att antalet personer som använder tobak i ett land minskar när förebyggande åtgärder som till exempel rökfria miljöer införs och kombineras med andra insatser.

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. Under 2020-2021 bidrar Länsstyrelsen i Uppsala aktivt tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga aktörer aktivt för att synliggöra detta.

Läs mer om en rökfri miljö på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du sluta röka? Heja dig! Här kommer goda nyheter. Sedan en tid tillbaka finns fler allmänna platser där du inte riskerar att utsättas för rökning:

 • Lekplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Entréer
 • Uteserveringar
 • Busshållplatser
 • Perronger

Behöver du hjälp att sluta röka? Kontakta primärvården eller din företagshälsovård, besök slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats. eller Hjälp att sluta röka på 1177.se Länk till annan webbplats..

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Ingen strategi

För närvarande finns ingen nationell eller regional ANDT-strategi

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt