ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.
Rökfri miljö

Att arbeta tobaksförebyggande är viktigt för folkhälsan och inte minst för att nå regeringens mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige 2025. Både internationella och nationella erfarenheter visar att antalet personer som använder tobak i ett land minskar när förebyggande åtgärder som till exempel rökfria miljöer införs och kombineras med andra insatser.

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. Under 2020-2021 bidrar Länsstyrelsen i Uppsala aktivt tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga aktörer aktivt för att synliggöra detta.

Läs mer om en rökfri miljö på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du sluta röka? Heja dig! Här kommer goda nyheter. Sedan en tid tillbaka finns fler allmänna platser där du inte riskerar att utsättas för rökning:

 • Lekplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Entréer
 • Uteserveringar
 • Busshållplatser
 • Perronger

Behöver du hjälp att sluta röka? Kontakta primärvården eller din företagshälsovård, besök slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats. eller Hjälp att sluta röka på 1177.se Länk till annan webbplats..

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Utifrån den nationella ANDTL-strategin kommer fyra mål att särskilt följas och beaktas i länets samverkansarbete:

Mål som ska genomsyra länets arbete 

 1. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet
 2. Barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet (Barnrättsperspektivet innebär skyldighet att omsätta barnets mänskliga rättigheter i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt och upplevelse har framkommit)
 3. Insatser som är tydligt kopplade till ett preparat ska, där det är möjligt, även kopplas till övriga insatser inom ANDT-L
 4. Länets kommuner och landsting ska verka för att det finns insatser i ANDT-L-arbetet längs individers livstid samt från prevention till vård och behandling

Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT-L är en regional anpassning av den nationella strategin, med hänsyn tagen till regionala förutsättningar. Länets styrgrupp för samverkan om ANDT-L, har beslutat att i strategin även lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt