ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Utifrån den nationella ANDTL-strategin kommer fyra mål att särskilt följas och beaktas i länets samverkansarbete:

Mål som ska genomsyra länets arbete 

 1. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet
 2. Barnrättsperspektivet ska tydliggöras och genomsyra ANDT-L-arbetet (Barnrättsperspektivet innebär skyldighet att omsätta barnets mänskliga rättigheter i praktiken, inklusive att barnets egen åsikt och upplevelse har framkommit)
 3. Insatser som är tydligt kopplade till ett preparat ska, där det är möjligt, även kopplas till övriga insatser inom ANDT-L
 4. Länets kommuner och landsting ska verka för att det finns insatser i ANDT-L-arbetet längs individers livstid samt från prevention till vård och behandling

Uppsala läns åtgärdsprogram för ANDT-L är en regional anpassning av den nationella strategin, med hänsyn tagen till regionala förutsättningar. Länets styrgrupp för samverkan om ANDT-L, har beslutat att i strategin även lyfta fram insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument.

Frågor och svar från konferensen den 3 maj 2019

Den 3 maj 2019 genomförde Länsstyrelsen Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i samarbete med Uppsala kommun, en konferens för att bidra till samverkan och öka kunskapen om: Hur vuxna pratar om cannabis och andra droger med ungdomar.

Centralt i programmet var att betona vikten av att ta fram en aktuell lägesbild, samt det långsiktiga systematiska arbetet med risk- och skyddsfaktorer. Efterfrågan på mer kunskap, och stöd i frågan gjorde att länsstyrelsen fick tredubbla antalet platser.

Många frågor samlades och sammanställdes till ett kunskapsmaterial, Frågor och svar från konferensen: Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomarPDF.

Professionella, och även föräldrar, efterfrågar stöd i att stå emot en omvärld där det finns cannabisliberala åsikter.

– Vad finns det för risker med att använda cannabis, var får ungdomarna tag på droger och hur tar man upp frågan på ett bra sätt, är vanliga frågor, enligt ANDT-samordnaren Anna Haid.

Förstår inte riskerna

Nationella undersökningar visar att unga i dag inte helt förstår riskerna med cannabis och drogen är relativt lätt att få tag på. (CAN:s skolundersökning, www.can.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ).

Stärka samarbetet med narkotikaprevention

Länsstyrelsen har i samarbete med länets kommuner och andra aktörer beslutat att stärka samarbetet med narkotikaprevention. Detta stämmer väl överens med Regeringens intentioner om en ny ANDT-strategi, vilken presenterades i ett pressmeddelande den 14 augusti 2019, "Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Uppsala län och Tollare folkhögskola i nära samverkan med Uppsala universitet/U-fold, Region Uppsala och Uppsala kommun erbjuder framöver lokala nyckelfunktioner en fördjupingsutbildning med fokus på kunskap, prevention och samverkan.

Kurs

Kursen ges under en längre tid (hösten 2019–våren 2020). Syftet är att stärka den lokala samverkan och öka möjligheterna att arbeta mer kunskapsbaserat. Se inbjudan till Cannabis – forskning, argument och preventionPDF. Frågan om samverkan över kommungränserna hanteras i det regionala ANDT-förebyggande nätverket i Uppsala län.

Utbildingsmaterial

Ungdomar och vuxna behöver förstå riskerna med att använda cannabis. För skolor finns CAN:s material: ANDT på schemat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Materialet ger ett bra stöd i hur skolan kan integrera arbetet i sin ordinarie undervisning.

Baserat på ungdomars egna tankar och idéer har Region Uppsalas verksamhet Hälsoäventyret, tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län, tagit fram skolmaterialet "För hälsa mot cannabis – lärarhandledningsmaterial"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med handledningsstöd.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Kontakt