Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare.

E-tjänsten för ansökan har nu stängt. Regeringen har inte meddelat fler ansökningsomgångar.

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Du som bedriver enskild näringsverksamhet tillsammans med någon annan i form av ett enkelt bolag kan också söka stödet. I sådana fall ansöker respektive part för sin andel av det enkla bolaget.

Det finns även ett omsättningsstöd för handelsbolag, inklusive kommanditbolag.

Vad innebär stödet?

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

 • december 2021
 • januari 2022
 • februari 2022.

För stödperioder december 2021 till februari 2022 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 72 000 kronor i stöd.

Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Om du har fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än 25 procent av antalet kalenderdagar under den referensperioden ska istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod (alternativ referensperiod).

Information om tidigare stödperioder

Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020 avslutades den 31 januari 2021. Ansökningsperioden för stödperioder augusti till oktober 2020, november till december 2020 och januari till februari 2021 avslutades den 30 april 2021. Ansökningsperioden för stödperioder mars till juni 2021 avslutades den 15 september 2021. Sista ansökningsdag för stödperioder juli till september 2021 var den 30 november 2021.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska bevilja stödet?

Förutsättningarna för att få stödet är bland annat att

 • du har haft en omsättning på minst 180 000 kronor under hela 2019 för stödperioder december 2021 till februari 2022
 • omsättningstappet beror på effekterna av pandemin
 • du har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • december 2021 till februari 2022 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Hur mycket får du i stöd?

Du kan få ersättning med 90 procent av omsättningstappet för stödperioder december 2021 till februari 2022. Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 72 000 kronor.

När är sista ansökningsdatum?

Sista ansökningsdag var den 2 maj 2022.

Hur ansöker du?

Stödet går inte längre att söka.

Vilka handlingar ska du skicka med ansökan?

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 (alternativ referensperiod 2018). Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport för räkenskapsår 2019.
 • Utdrag ur bokföring för aktuella referens- och stödperiod(er) för 2019 (alternativ referensperiod 2018) och 2021/2022. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport och/ eller huvudbok.

Handlingar som ska skickas med ansökan i förekommande fall:

 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser annat statligt stöd du fått för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende sjukpenning under referensperiod 2019.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende föräldrapenning under referensperiod 2019.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende arbetslöshetsersättning under stödperioder 2021/2022.

Kan ansökan skickas in av ett ombud?

Om du vill skicka in din ansökan genom ett ombud måste pappersblankett användas. Denna beställs hos oss på Länsstyrelsen.

Ansökan på pappersblankett och eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas med vanlig post till:

Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger stödet om du vid ansökningstillfället är folkbokförd i Uppsala län.

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Om du inte är folkbokförd i Sverige prövas frågor om stöd enligt denna förordning av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

När betalar Boverket ut stödet?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på om ansökan behöver kompletteras eller i vilken takt besluten fattas hos respektive länsstyrelse. Det beror i sin tur på hur många ansökningar som kommer in.

Sökande får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Kan nettoomsättningstapp anses vara på grund av covid-19 om du inte kunnat bedriva din verksamhet och istället tagit anställning?

Om omsättningstappet beror på att du har tagit en anställning och därmed inte har haft tid och möjlighet att bedriva din enskilda näringsverksamhet föreligger inte rätt till stöd. Om nedgången i nettoomsättning däremot är orsakad av effekterna av spridningen av covid-19, kan rätt till omsättningsstöd föreligga, även om du i det läget tagit en anställning.

Beskattas stödet?

Omsättningsstödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten för dig.

Kan handelsbolag eller kommanditbolag få stödet?

Det finns även ett omsättningsstöd för handelsbolag och kommanditbolag.

Hur ska intäkterna redovisas i ansökan?

Exempel på redovisning av intäkter för stödperioden december 2021

Du har för december ställt ut kundfakturor på sammanlagt 150 000 kronor, varav betalning har erhållits med 100 000 kronor under perioden. De obetalda kundfordringarna på 50 000 kronor är ännu inte bokförda. Du har dessutom i december fått en betalning på 70 000 kronor avseende en varuleverans som fullgjorts och fakturerats i november. Du har i din bokföring intäktsfört betalningar om totalt 170 000 kronor (100 000 kronor + 70 000 kronor).

Så här redovisar du

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår. Den betalning om 70 000 kronor som du fick in och som avser varuleverans för november ska alltså inte räknas med i nettoomsättningen.

Du ska däremot vid beräkningen av din nettoomsättning räkna med dina obetalda kundfordringar på samma sätt som om ett årsbokslut hade upprättats. Det innebär att de tidigare inte bokförda kundfordringarna om 50 000 kronor ska räknas med i nettoomsättningen. Den enskilda näringsidkarens totala nettoomsättning för stödperioden december uppgår därför till 150 000 kronor (170 000 kr – 70 000 kronor + 50 000 kronor). Om det uppstår skillnad mellan redovisade intäkter i ansökan och utdrag ur bokföring behöver du skicka in underlag som bekräftar skillnaden.

Vad är skillnaden mellan omställningsstödet och omsättningsstödet?

Omsättningsstödet är riktat till enskilda näringsidkare medan omställningsstödet kan sökas av alla företag oavsett företagsform.

Omställningsstöd till följd av corona på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut gör du det till Förvaltningsrätten.

Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört stödet?

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Frågor om omsättningsstödet

Telefontid: Måndag–fredag klockan 9–10 och 13–14.

Telefonnummer: 010-223 11 71

Kontakt

Enheten för tillfälliga statliga stöd