Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Planering och byggande

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen. Vi ska även arbeta för att nationella mål får genomslag i länet.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den enskilda människans frihet ska respekteras så långt det är möjligt.

Planläggning

Mark- och vattenområden ska användas till vad de är mest lämpande för med hänsyn till områdenas karaktär och läge, och vilka behov som finns i samhället. Områdena ska i första hand användas och skötas på ett sätt som gynnar allmänheten.

Områden ska planläggas med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Kommunala och regionala förhållanden behöver också vägas in.

Planläggningen ska främja:

 • En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
 • En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
 • En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.
 • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
 • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen jobbar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi arbetar sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv, och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Tvärberedningsmöten

Länsstyrelsen i Uppsala län har stående tider för tvärberedningsmöten där kommunerna kan boka och föranmäla frågor. Tvärberedningsmötena vänder sig till kommunens planerare som arbetar med detaljplaner, miljöbedömningar och översiktsplanering men även andra frågor kan tas upp på dessa möten. Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter.

Observera att avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning inte bokas in på tvärberedningstid. Förfrågan om avgränsningssamråd med bifogat samrådsunderlag skickas till plan.uppsala@lansstyresen.se. Planhandläggare kommer att återkoppla med förslag på datum för avgränsningssamrådet efter att ärendet fördelats.

Anmälan till tvärberedningsmöte

Skicka intresseanmälan tillsammans med ifylld mall för tvärberedningsmöte till plan.uppsala@lansstyrelsen.se

Hämta mall för tvärberedningsmöten Powerpoint, 59 kB.

Kommunen ansvarar för mötesanteckningar som skickas till Länsstyrelsen för godkännande senast två veckor efter mötet.

Hösttermin 2023

 • 15 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Mötestider

Mötena hålls på förmiddagarna k. 9.00 -12.00. Kommunen kan i mallen för tvärberedningsmöten fylla i önskad tidsåtgång. Önskas ett möte som är längre än en timme förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att korta ner mötet om efterfrågan på mötestider är stor.

Länsstyrelsen återkopplar till kommunen inom 10 dagar från att förfrågan mottagits. I samband med återkopplingen får ni information om frågan tas upp på ett tvärberedningsmöte eller om svar lämpligast ges via andra forum (exempelvis e-post eller telefon). Ni får även information om vid vilket tvärberedningsmöte er kommun har beretts plats.

Avbokning av mötestid

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.uppsala@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss