Uppdrag gällande covid-19

Länsstyrelserna har fått flera olika regeringsuppdrag och andra uppgifter med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa vad de olika uppdragen innebär för länsstyrelsen och hur vi utför uppdragen.

Pågående uppdrag

Länsstyrelsens arbete med krisledning, samverkan och lägesbild

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Uppsala län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Uppsala län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

I mars 2021 fick länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheterna även ett uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan med anledning av pandemin. Länsstyrelsen i Uppsala län lämnade en muntlig delredovisning den 29 april. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2021.

Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens pressmeddelande den 20 mars 2020)

Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens nyhet den 19 mars 2021)

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

I april 2020 fick landets länsstyrelser uppdraget av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Länsstyrelserna samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Uppsala län har sedan lång tid tillbaka upparbetade kanaler och system för samverkan med länets aktörer. Detta medför att man löpande kan hämta in information och stödja kommunerna att få fram material efter behov. Den regionala samordningen av material fungerar bra och hittills har ingen kommun i länet uttryckt behov av stöd från Socialstyrelsen.

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna materielförsörjning (Nyhet den 7 april 2020)

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Regeringsuppdraget den 3 april 2020)

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Uppdraget innebär att länsstyrelserna, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, ska bistå regionerna vid utbyggnaden av kapacitet för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna omfattar både pågående infektion samt antikroppstester. Uppdraget kom ursprungligen i början av juni 2020 och gällde till den 31 december 2020. I november samma år förlängdes uppdraget till den 31 december 2021. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Stockholms län.

Länsstyrelsen hjälper Region Uppsala att sprida deras information om provtagning i våra digitala och sociala mediekanaler. Länsstyrelsen har även bidragit med stabspersonal till Region Uppsala för att stödja dem i deras provtagningsarbete.

Länsstyrelserna får förlängt uppdrag att bistå regionerna i arbetet med testning för covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens nyhet den 26 november 2020)

Boka tid för provtagning covid-19 Länk till annan webbplats. (Region Uppsala)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Den 11 juni 2020 fick länsstyrelserna i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevdes. Länsstyrelserna skulle också bistå i uppföljningen av hur detta påverkar smittspridningen över landet. Uppdraget sträckte sig till den 15 oktober 2020. Den 14 oktober kom ett nytt uppdrag med ungefär samma innehåll, som därefter förlängts att gälla till 15 september 2021. Länsstyrelsen i Skåne län samordnar uppdraget.

Länsstyrelsen Uppsala län samverkar med Region Uppsala och kommunerna samt andra berörda aktörer inom länet för att hämta information om läget. Informationen vidareförmedlas till regeringen genom löpande regionala lägesbilder som skapar en nationell lägesbild. Det bidrar till att regeringen kan vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Som ett tillägg fick Länsstyrelserna den 30 juli 2020 ett uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. Länsstyrelserna skulle även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

Nytt uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin (Nyhet den 11 juni 2020)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Länsstyrelsen ska informera om vikten av att följa rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Regeringens pressmeddelande den 30 juli)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 14 oktober)

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd (Rapportering från länsstyrelserna)

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin

I november 2020 gav regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Uppdraget består av två delar:

  1. Myndigheterna ska utarbeta och genomföra förstärka kommunikationsinsatser för att öka efterlevnaden av gällande råd och det gäller särskilt de lokala allmänna råden.
  2. Myndigheterna ska ta fram en kommunikationsstrategi som säkerställer att kommunikation från nationell till lokal nivå är samordnad och med regionala anpassningar. I uppdraget ingår att myndigheterna ska fortsätta att stödja lokala och regionala aktörer när lokala allmänna råd införs i regionen.

I december 2020 redovisade myndigheterna en gemensam samlad kommunikationsstrategi för arbetet. Därefter ska myndigheterna löpande redovisa sina kommunikationsinsatser och bedöma faktiska och förväntade effekter utifrån strategin. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2021.

Stärkt kommunikation till allmänheten om covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens nyhet 6 november 2020)

Myndighetsgemensam kommunikationsstrategi Länk till annan webbplats. (MSB:s nyhet 18 december 2020)

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om tillfällig stängning.

Enligt den nya lagen har kommunerna, utöver tillsynen, även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen gäller från den 1 juli 2020 och har förlängts att gälla till och med den 30 september 2021. Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna råd och vägledning i detta arbete. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats. (Regeringskansliets rättsdatabas)

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsens webbplats)

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur utvecklingen av coronautbrottet kan komma att se ut framöver. Socialstyrelsen och länsstyrelserna får samtidigt i uppdrag att bland annat ge förslag på insatser som kan behövas utifrån de uppdaterade scenarierna samt ta fram planer för hur insatserna ska kunna genomföras. Dessutom ska MSB ta fram beskrivningar av tänkbara samhällskonsekvenser.

Länsstyrelserna ska ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och lång sikt för landets länsstyrelser. Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdaterade scenarier för utvecklingen av covid-19 Länk till annan webbplats. (Nyhet från regeringen 26 november 2020)

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19

Uppdraget innebär att länsstyrelserna, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, ska hjälpa regionerna att vaccinera mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden. Regeringen beslutade om uppdraget den 8 december 2020. Uppdraget avslutas den 31 december 2021 och samordnas av Länsstyrelsen Stockholms län.

Uppdraget redovisas löpande till Socialdepartementet. Länsstyrelserna bidrar senast 30 juni 2021 med underlag för en nationell lägesbild över hur vaccinationsarbetet mot covid-19 går.

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.(Regeringens webbplats)

Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats. (Information för Uppsala län hos Vårdguiden 1177)

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19-lagen genomförs. Det uppdraget samordnas och rapporteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen (Länsstyrelsens webbplats)

Uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19- lagen genomförs Länk till annan webbplats. (Regeringens nyhet den 19 mars)

Ekonomiskt stöd till utsatta branscher

Enskilda näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger ansökningar från Uppsala län.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Avslutade uppdrag

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Under rådande pandemi finns risk att många befintliga sociala problem förvärras. Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder över kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin, samt kommunernas beskrivning av vidtagna eller planerade åtgärder. Regeringsuppdraget samordnades av Länsstyrelsen i Hallands län. Tillsammans med bland annat Socialstyrelsen tog länsstyrelserna fram frågor som besvarades av kommunerna vid två tillfällen under 2020: i juli samt oktober.

Lägesbilderna innefattar bland annat risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Länsstyrelsen ska göra lägesbilder om social problematik och utsatthet (Nyhet den 12 juni 2020)

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Rapportering avseende uppdrag ”Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19" Pdf, 244.6 kB. (Rapport från Länsstyrelsen i Halland den 3 juli 2020)

Rapport lyfter fram social problematik och utsatthet kopplat till covid-19 (Nyhet den 28 oktober 2020)

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna fick den 7 juli 2020 ett nytt regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen i Hallands län samordnade uppdraget, som redovisades till regeringen den 1 september.

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats. (Nyhet den 7 juli 2020)

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats.(Regeringsuppdraget den 2 juli 2020)

Plan inför nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens presskonferens den 6 juli 2020)

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats. (Nyhet den 1 september 2020)

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000