Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

 • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
 • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
 • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
 • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Ansök om auktorisation som bilskrotare

Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om auktorisation som bilskrotare.

Ansökningsavgift

Du behöver betala en ansökningsavgift för att din ansökan ska prövas av länsstyrelsen.

 • Avgiften är 2900 kronor.
 • Betala in till bankgiro 5052-1855, ange:
  • avsändare (namn och adress)
  • vad inbetalningen avser (2055 auktorisation av bilskrotare)

Gör din ansökan

Fyll i formuläret för att ansöka om auktorisation som bilskrotare. Om du bedriver verksamhet i enskild firma fyller du i formuläret för fysisk person. Om du bedriver verksamhet i bolag (aktiebolag, handelsbolag) fyller du formuläret för juridisk person.

Företag som avser bedriva auktoriserad bilskrotning


Kontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.  * (obligatorisk)
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.


Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Följande personer ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen)
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Fyll i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till uppsala@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter


Just nu går det inte att bifoga bilagor i formuläret
Bilagor kan inte skickas in via formuläret. Detta måste ske med e-post eller post. Om bilagorna skickas med e-post ska i ämnesraden för e-postmeddelande stå "Bilskrotning". Bilagor med vanligt post sker till Länsstyrelsen i Uppsala län. Notera nedan vilka bilagor som tillhör ansökan och som skickas in till länsstyrelsen separat. Dessa bilagor ska skickas in omgående efter att denna ansökan skickats in. Se information om hur bilagor ska skickas längre ned på denna sida.
Bilagor som ska bifogas ansökan separat via e-post eller post * (obligatorisk)
Bilagor som ska bifogas ansökan separat via e-post eller post
Det är obligatoriskt att skicka in bygglov för byggnad (anläggning eller upplag), beslut om tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet och registreringsbevis.
Bilagor som ska bifogas separat via e-post eller post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Bilagor som ska bifogas separat via e-post eller post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintygOm det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in bilagorna ovan för varje person via e-post. Klicka i om du kommer att bifoga dessa bilagor.

Bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Ange "Bilskrotning" i ämnesraden.

Bilagor med vanlig post skickas till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskicklänk till annan webbplats. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.


Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Följande personer utöver den som driver den enskilda firman ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen).
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Du kan fylla i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre personer som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till uppsala@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter

Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter


Just nu går det inte att skicka in bilagor via formuläret
Bilagor kan inte skickas in via formuläret. Detta måste ske med e-post eller post. Om bilagorna skickas med e-post ska i ämnesraden för e-postmeddelande stå "Bilskrotning". Bilagor med vanligt post sker till Länsstyrelsen i Uppsala län. Notera nedan vilka bilagor som tillhör ansökan och som skickas in till länsstyrelsen separat. Dessa bilagor ska skickas in omgående efter att denna ansökan skickats in. Se information om hur bilagor ska skickas längre ned på denna sida.
Bilagor som kommer att bifogas ansökan separat via e-post eller post * (obligatorisk)
Bilagor som kommer att bifogas ansökan separat via e-post eller postBilagor som kommer att bifogas separat via e-post eller post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintyg
Bilagor som kommer att bifogas separat via e-post eller post om fler ska vara behöriga att underteckna skrotintygOm det är fler personer som ska vara behöriga att underteckna skrotintyg behöver du också skicka in följande bilagor för varje person via e-post. Klicka i om du kommer att bifoga dessa bilagor.

Bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Ange "Bilskrotning" i ämnesraden.

Bilagor med vanlig post skickas till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskicklänk till annan webbplats. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Säkerhet

Länsstyrelsen får besluta att den som är auktoriserad bilskrotare ska ställa en säkerhet för åtgärder att ställa i ordning platsen för bilskrotningen efter att verksamheten upphört.

Enligt praxis beräknas säkerheten enligt följande:

 • 100 000 kronor för iordningsställande av platsen
 • 200 000 kronor för översiktlig markundersökning, och
 • 1 000 kronor per bil som bilskrotaren kommer ha i lager och som inte är färdigbehandlad enligt 26 § bilskrotningsförordningen.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder din ansökan. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan börja.
 3. Ärendet skickas på remiss till kommunen och Polismyndigheten.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du gör för att överklaga beslutet.

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Kontakt