Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. 

Verksamheten med personligt ombud har syftet att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Den övergripande uppgiften för ett personligt ombud är att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda.  

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av sina klienter. Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten i kontakt med myndigheter, hjälpa till att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.  

Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning. Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun.   

Statsbidrag till kommuner

Länsstyrelsen fördelar statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Kommunen har ansvar som huvudman för verksamheten även när man överlämnat uppgiften till en annan utförare.  

Kontakt