Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. 

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud stödjer enskilda personer med i att få tillgång till vård, stöd och service på lika villkor, samt rådgivning och rättshjälp. Personliga ombud stödjer personer:

  • med psykiska funktionsnedsättningar, som medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
  • som har omfattande behov av vård och service
  • som har omfattande behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och myndigheter.

Verksamheten med personligt ombud har syftet att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Den övergripande uppgiften för ett personligt ombud är att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda.  

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av sina klienter. Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten i kontakt med myndigheter, hjälpa till att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.  

Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning. Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun.

Länsstyrelsen stöttar verksamheten i länet

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personliga ombud i länet. Det kan till exempel innefatta nätverksträffar, rådgivning till kommunerna och föreläsningar för ombuden.

Statsbidrag till kommuner

Länsstyrelsen fördelar statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Kommunen har ansvar som huvudman för verksamheten även när man överlämnat uppgiften till en annan utförare.  

Kontakt