Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningenPDF inom de älgförvaltningsområden som tillhör Uppsala län.

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut om vilka jakttider som ska gälla för älg i Uppsala län. För närvarande gäller följande jakttider i länet:

För älgskötselområden och licensområden:

 • Jakttiden: den 8 oktober 2018 – den 28 februari 2019
 • Tillåtna djur: Alla djur. Med rekommendationen att inte skjuta vuxna hondjur efter 31 januari 2019.

För oregistrerade områden:

 • Jakttiden: den 8 oktober 2018 – den 12 oktober 2018
 • Tillåtna djur: Fritt antal årskalvar.

Fällavgifter

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka fällavgifter som ska gälla för älg i Uppsala län efter samråd med viltförvaltningsdelegationen. För närvarande gäller följande fällavgifter i de älgförvaltningsområden som förvaltas av länsstyrelsen i Uppsala län:

 • 700 kronor för vuxen älg
 • 100 kronor för älgkalv.

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

Anmälan om fälld älgkalv och fällavgift för fällda älgkalvar på oregistrerad mark hanteras via Älgportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (algdata.se)

Rapportering och betalning av fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportering av avskjutning i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Uppsala har utsett följande personer att utfärda besiktningsintyg för otjänlig älgPDF om att fälld älg helt eller delvis ska kasseras som människoföda.

 • Björn Eek, Örsundsbro, 070-585 01 50
 • Martin Helzenius, Skutskär, 070-878 75 42
 • Stefan Bogström, Skokloster, 070-326 32 75

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområde 2018-2019.

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka jakttider som ska gälla för älg i Uppsala län, efter samråd med viltförvaltningsdelegationen.

Jakttider för älg avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade älgförvaltningsområdena jaktåret 2018/2019PDF

Uppsala län består av fem älgförvaltningsområden.

Varje älgförvaltningsområde har en älgförvaltningsgrupp som ansvarar för att samordna arbetet inom området. Ekoln-Trögden och Fjärdhundra har samma älgförvaltningsgrupp. Grupperna är utsedda för åren 2018 – 2020.

Kontaktuppgifter till älgförvaltningsgruppernaPDF

Mer information om godkända gränser, älgförvaltningsplaner och protokoll från möten för de olika älgförvaltningsområdena finns nedan.

Almunge

Karta över älgförvaltningsområde AlmungePDF

Älgförvaltningsplan AlmungePDF

Trögd

Karta över älgförvaltningsområde TrögdPDF

Älgförvaltningsplan TrögdPDF

Fjärdhundra

Karta över älgförvaltningsområde FjärdhundraPDF

Älgförvaltningsplan FjärdhundraPDF

Österbybruk

Karta över älgförvaltningsområde ÖsterbybrukPDF

Älgförvaltningsplan ÖsterbybrukPDF

Östervåla

Karta över älgförvaltningsområde ÖstervålaPDF

Älgförvaltningsplan ÖstervålaPDF

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning över hur många älgar som får fällas under ett jaktår, så kallad licens. Tilldelningen ska grundas på uppgifter om tilldelning från älgförvaltningsplanen. Första tilldelningen inom ett licensområde är alltid en årskalv. Länsstyrelsen får i sitt beslut ange vilken könsfördelning de vuxna djuren ska ha.

En årskalv får alltid fällas i stället för ett vuxet djur.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Rapportering av älgkalv

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Registrering eller ändring av jaktområden

När du vill ändra ett älgjaktområde (licensområde eller älgskötselområde) eller bilda ett nytt, ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bildar älgskötselområde eller licensområde för älgjakt efter ansökan från markägare och jakträttshavare. Anslutning till ett älgskötseljaktområde är frivillig från båda parter. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen på särskilda blanketter: Ansökan om registrering av jaktområde eller Ansökan om ändring av jaktområde. Markägare och jakträttshavare ska ge sitt medgivande till bildandet av jaktområdet. Detta intygas i ett avtal: Avtal samtycke om anslutning till jaktområde, mellan dessa och företrädaren för det blivande jaktområdet. Avtalet skickas in tillsammans med ansökan om registrering till Länsstyrelsen.

Om ansökan avser nyregistrering av ett älgskötselområde ska en älgskötselplan för området också följa med ansökan.

Minsta areal för att bilda ett älgskötselområde i Uppsala län är 15 000 hektar. Minst tio vuxna älgar ska kunna fällas inom området varje jaktår. För att få bilda ett licensområde för älgjakt krävs att man kan fälla minst en älgkalv under jaktåret. För licensområden varierar den minsta arealen beroende på inom vilket älgförvaltningsområde det ligger inom.

För närvarande gäller följande arealer för att få bilda ett licensområde:

Älgförvaltningsområde:

 • Almunge 500 hektar
 • Trögd 550 hektar
 • Fjärdhundra 300 hektar
 • Österbybruk 600 hektar
 • Östervåla 200 hektar

Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår. En registreringsavgift på 2300 kronor ska betalas i samband med ansökan till bankgiro: 5052 – 1848. Det är viktigt att avgiften går att koppla samman med ansökan. Det görs exempelvis genom att ange namnet på sökande, jaktområdets namn eller motsvarande.

Den som väljer att inte ansluta sin mark till ett jaktområde har möjlighet att jaga älgkalv. Sådan jakt får endast bedrivas under de fem första jaktdagarna i oktober (måndag till fredag med start andra måndagen i oktober).

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt