Vatten

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet

För en långsiktig säker vattenförsörjningVatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

VattenförvaltningRiksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Länsstyrelsen i Uppsala län ingår i två vattendistrikt; Norra Östersjön och Bottenhavet. Vi samverkar med de andra länsstyrelserna inom våra vattendistrikt för att genomföra vattenförvaltningen.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, den efterföljande avslutades 2015, och nästa kommer att avslutas 2021. Den 12 december 2016 fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten för perioden 2016-2021. Det innebär att vattenförvaltningen gå in i en ny fas där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att takten på vattenåtgärder ökar. Läs mer om detta arbete på vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsplanerna är uppdelade i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsernas föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten och ett antal bilagor.

Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt

Del 1 – Introduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Del 2 – Vattenförvaltning 2009-2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Del 3 – Övervakningsprogram 2009-2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Del 4 – Åtgärdsprogram 2016 – 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilaga 1-5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föreskrift – Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Kontakt