Kamera­övervakning

Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från länsstyrelserna till Datainspektionen.

Reglerna för kamerabevakning ändrades den 25 maj 2018, när EU:s nya dataskyddsförordning började gälla. Det har även skett förändringar från och med den 1 augusti 2018 då den nya kamerabevakningslagen började gälla.

Kontakta Datainspektionen gällande alla frågor om kamerabevakning.

Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar

Huvudregeln är att tillstånd krävs om:

  • kameran riktas mot "en plats dit allmänheten har tillträde"
  • utrustningen kan användas för personbevakning och
  • kameran är uppsatt och styrs inte på platsen.

Personövervakning

För att en bildupptagning ska innebära personövervakning ska man kunna se att det är en människa på bilden. Det är bildkvalitén som är avgörande och det räcker att man kan känna igen personer utifrån karakteristiska kläder, rörelsesätt eller på något annat sätt. En värmekamera kan till exempel falla in under tillståndsplikten.

Uppsatt utan att manövreras på platsen

Det innebär att det inte krävs tillstånd för till exempel lösa kameror som man bär med sig som till exempel hjälmkameror eller fotokamera.

Platser där människor kan vistas eller har tillträde till. Gator, torg, och parker är platser dit allmänheten har tillträde, liksom utrymmen i affärer, varuhus, banker med mera.

Även kyrkor, museer, bibliotek, restauranger, biografer, badhus och gym räknas i de flesta fall som platser dit allmänheten har tillträde. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är offentlig eller privat. Att man måste betala för att uppehålla sig i en lokal har inte i sig ansetts innebära att fråga är om en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Några exempel är bostäder, tomter kring enbostadshus, trappuppgångar och områden inne på låsta arbetsplatser. Hit räknas strikt privata utrymmen eller områden som vanligtvis inte anses upplåtna för allmänheten.

För butiker gäller särskilda regler om anmälan om övervakningskameror. Anmälan ska vara registrerad av Länsstyrelsen innan övervakningsutrustningen sätts upp.

Med butikslokal avses en lokal, där man kan köpa varor/tjänster eller hyra varor. Restauranger och andra näringsställen räknas inte som butiker.

Huvudregeln är att tillstånd krävs om:

  • kameran riktas mot "en plats dit allmänheten har tillträde"
  • utrustningen kan användas för personbevakning och
  • kameran är uppsatt och styrs inte på platsen.

Personövervakning

För att en bildupptagning ska innebära personövervakning ska man kunna se att det är en människa på bilden. Det är bildkvalitén som är avgörande och det räcker att man kan känna igen personer utifrån karakteristiska kläder, rörelsesätt eller på något annat sätt. En värmekamera kan till exempel falla in under tillståndsplikten.

Uppsatt utan att manövreras på platsen

Det innebär att det inte krävs tillstånd för till exempel lösa kameror som man bär med sig som till exempel hjälmkameror eller fotokamera.

Ja, tillstånd krävs. När övervakningen bedrivs spelar ingen roll.

Ja. Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser.

En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen. Myndigheter behöver ansöka om tillstånd för att få använda en drönare med kamera. Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera.

Det spelar ingen roll vilken höjd fotograferingen görs från. Som myndighet behöver ni söka tillstånd även om fotograferingen sker på så hög höjd att det inte går att identifiera människor. Det avgörande är att kameran kan användas till personövervakning.

När Länsstyrelsen bedömer en ansökan om tillstånd vägs intresset för att övervaka mot allmänhetens intresse att inte bli övervakad. Länsstyrelsen tar särskild hänsyn till om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor. Vi tar också hänsyn till hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.

Länsstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan fattar beslut om tillstånd i enskilda fall.

Nej, det behövs inget tillstånd för kameraattrapper.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon 010-2233000