Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om utsläpp till luft

Senior Material AB (bolaget) har kommit in med tillståndsansökan samt
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för tillverkning av separatorfilm med mera för batterier inom fastigheterna Grönsta 1:7, 2:18 och 2:52 i Eskilstuna kommun.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp till luft av metylenklorid utgör den
huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Bolaget yrkar även att det i särskilt beslut, jämlikt 22 kap. 26 § miljöbalken, förklaras att den
sökta verksamheten är tillåtlig och att bolaget lämnas tillstånd att utföra byggnads- och
anläggningsarbeten, som behövs för att kunna uppföra anläggningen, i enlighet med
ansökningshandlingarna (byggnadstillstånd).

Bolaget yrkar även att tillståndet för verksamheten, inklusive byggnadstillstånd, får tas i
anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande).

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Stadshuset, Fristadstorget 1 i Eskilstuna. Aktförvarare är Jonny Pettersson.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86
Uppsala, eller via e-post: uppsala@lansstyrelsens.se senast den 26 augusti 2022. Ange
diarienummer 551-1600-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000