Regeringsuppdrag gällande covid-19

Länsstyrelserna har fått flera olika regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa vad de olika uppdragen innebär för länsstyrelsen och hur vi utför uppdragen.

Pågående uppdrag

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Uppsala län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Uppsala län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19länk till annan webbplats (Regeringens pressmeddelande den 20 mars 2020)

Länsstyrelsens information om coronaviruset och covid-19 (Länss

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

I april fick landets länsstyrelser uppdraget av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Länsstyrelserna samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Uppsala län har sedan lång tid tillbaka upparbetade kanaler och system för samverkan med länets aktörer. Detta medför att man löpande kan hämta in information och stödja kommunerna att få fram material efter behov. Den regionala samordningen av material fungerar bra och i dagsläget har ingen kommun uttryckt behov av stöd från Socialstyrelsen.

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna materielförsörjning (Nyhet den 7 april 2020)

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Regeringsuppdraget den 3 april 2020)

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Uppdraget innebär att länsstyrelserna, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, ska bistå regionerna vid utbyggnaden av kapacitet för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna omfattar både pågående infektion samt antikroppstester. Uppdraget pågår till den 31 december 2020 och samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen hjälper Region Uppsala att sprida deras information om provtagning i våra digitala och sociala mediekanaler. Länsstyrelsen har även bidragit med stabspersonal till Region Uppsala för att stödja dem i deras provtagningsarbete.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19 (Nyhet den 8 juni 2020)

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19länk till annan webbplats (Regeringsuppdraget den 4 juni 2020)

Boka tid för provtagning covid-19länk till annan webbplats (Region Uppsala)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Den 11 juni fick länsstyrelserna i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevdes. Länsstyrelserna skulle också bistå i uppföljningen av hur detta påverkar smittspridningen över landet. Uppdraget sträckte sig till den 15 oktober 2020. Den 14 oktober kom ett nytt uppdrag med ungefär samma innehåll, som pågår till 1 juni 2021. Länsstyrelsen i Skåne län samordnar uppdraget.

Länsstyrelsen Uppsala län samverkar med Region Uppsala och kommunerna samt andra berörda aktörer inom länet för att hämta information om läget. Informationen vidareförmedlas till regeringen genom löpande regionala lägesbilder som skapar en nationell lägesbild. Det bidrar till att regeringen kan vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Som ett tillägg fick Länsstyrelserna den 30 juli ett uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. Länsstyrelserna skulle även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

Nytt uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin (Nyhet den 11 juni 2020)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Länsstyrelsen ska informera om vikten av att följa rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Regeringens pressmeddelande den 30 juli)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19länk till annan webbplats (Regeringsuppdraget den 14 oktober)

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter (Rapportering från länsstyrelserna)

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om tillfällig stängning.

Enligt den nya lagen har kommunerna, utöver tillsynen, även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen gäller från den 1 juli till och med den 31 december 2020. Regeringen föreslog i oktober att lagen ska förlängas till 31 maj 2021. Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna råd och vägledning i detta arbete. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats (Regeringskansliets rättsdatabas)

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats (Pressmeddelande från regeringen 22 oktober 2020)

Frågor och svar om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats (Information från Sveriges kommuner och regioner)

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsens webbplats)

Avslutade uppdrag

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Under rådande pandemi finns risk att många befintliga sociala problem förvärras. Regeringen har därför uppdragit åt landets länsstyrelser att ta in lägesbilder från kommunerna om social problematik och utsatthet. Regeringsuppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och redovisas vid två tillfällen: i juli samt oktober.

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin samt kommunernas beskrivning av vidtagna eller planerade åtgärder. Tillsammans med bland annat Socialstyrelsen tog länsstyrelserna fram frågor som besvarades av kommunerna vid två tillfällen.

Lägesbilderna innefattar bland annat risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Länsstyrelsen ska göra lägesbilder om social problematik och utsatthet (Nyhet den 12 juni 2020)

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Rapportering avseende uppdrag ”Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19"PDF (Rapport från Länsstyrelsen i Halland den 3 juli 2020)

Rapport lyfter fram social problematik och utsatthet kopplat till covid-19 (Nyhet den 28 oktober 2020)

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna fick den 7 juli 2020 ett nytt regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen i Hallands län samordnade uppdraget, som redovisades till regeringen den 1 september.

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19 (Nyhet den 7 juli 2020)

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Regeringsuppdraget den 2 juli 2020)

Plan inför nya utbrott av covid-19länk till annan webbplats (Regeringens presskonferens den 6 juli 2020)

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19 (Nyhet den 1 september 2020)

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000