Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsplanerna ändras för att bidra till ökad energiproduktion

De nya havsplanerna ska skapa förutsättningar för mer havsbaserad vindkraft.

Sveriges havsplaner ska ändras. Syftet är att möta behovet av ökad elproduktion genom att skapa förutsättningar för mer energiutvinning i havet i form av havsbaserad vindkraft. Processen innebär samverkan och dialog med många olika aktörer på både lokal och nationell nivå.

­Arbetet med de nya havsplanerna leds av Havs- och vattenmyndigheten. Berörda länsstyrelser har en viktig roll att delta i och stötta myndighetens arbete, bidra med underlag samt delta i och stötta arbetet gentemot berörda kommuner och regioner.

Den 14 september kommer förslagen till de ändrade havsplanerna ut på samråd. Det innebär att förslagen görs tillgängliga så att alla som är berörda kan lämna synpunkter.

Kommuner, regioner och länsstyrelser spelar en viktig roll i den nationella havsplaneringen. Vi vill att många ska bidra med kunskap till svensk havsplanering och väl förankrade förslag till havsplaner. Samrådet är ett särskilt viktigt tillfälle för lokala och regionala aktörer att påverka, säger Samu Manselius, planhandläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Som ett led i att skapa väl genomarbetade och förankrade havsplaner arrangerar länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten en serie informationsträffar runt om i landet i anslutning till samrådet.

Ökande behov av elproduktion

Havsplanerna skapar förutsättningar för energiutvinning i havet. Det är ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle och en del i den gröna omställningen av industrin och transportsektorn.

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden som kan räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Detta är inte tillräckligt i relation till samhällets ökade elbehov. Havsplanerna behöver därför uppdateras så att det blir möjligt med mer energiutvinning till havs. Målet är att göra det möjligt med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion.

I ett första steg har Energimyndigheten tillsammans med en rad andra myndigheter tagit fram ett underlag med förslag på områden som kan bli aktuella för energiutvinning i havet.

I den fortsatta havsplaneringsprocessen behöver vi arbeta vidare med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet. Målsättningen är att lokalisera de områden som har minst målkonflikter och bäst förutsättningar för energiutvinning, säger Ida Lindbergh på Havs- och vattenmyndigheten.

En pil i fyra steg som som visar "förberedelser, underlag, planering", samråd, granskning och slutligen förslag till regeringen

Tidsplan för ändrade havsplaner. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Vad händer nu?

  • Arbetet fortsätter i en dialogprocess med berörda aktörer med att ta fram förslag till ändrade havsplaner och tillhörande konsekvensbedömningar.
  • 14 september–15 december 2023 pågår samråd om förslagen till nya havsplaner, vilket är ett särskilt viktigt tillfälle att påverka. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslagen.
  • I oktober 2023 hålls informationsträffar om förslagen.
  • I december 2024 ska färdiga förslag till ändrade havsplaner lämnas till regeringen.  

Datum och plats för informationsträffarna

10 oktober – Luleå

11 oktober – Örnsköldsvik

12 oktober – Gävle

17 oktober – Göteborg

18 oktober – Kristianstad

19 oktober – Linköping

Fakta om havsplanerna

Sveriges havsplaner ger vägledning om vilken användning som är mest lämplig i olika områden, som fiske, energiutvinning, sjöfart, friluftsliv eller försvar.

Havsplanerna visar också vilka platser som behöver skyddas från människors olika aktiviteter, utifrån till exempel djur- och växtliv och kulturmiljö. Havsplanerna bidrar till ökad förutsägbarhet för de som använder och förvaltar havet.

Havsplanernas syfte är att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning i havsplanerområdena.

Sverige har tre havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss