Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt skydd av den marina miljön i naturreservatet Skaten-Rångsen

Naturreservatet Skaten-Rångsen

Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen har inlett ett nytt samarbete med fokus på hoten i undervattensmiljön i naturreservatet Skaten-Rångsen, som till exempel båttrafik i grunda vikar. Landshövding Göran Enander kommer under månadens besök av Skyddad natur den 18 augusti få mer information om problematiken och åtgärdsplanen för att stärka skyddet av den marina miljön.

Många av länets naturreservat vid kusten innehåller marina delar, men när naturreservaten bildades var syftet oftast att skydda skog och andra landmiljöer mot exploatering. Kunskapen om naturvärdena under vattenytan var bristfällig, och skyddet är därför ofta svagt och otillräckligt.

– Grunda havsområden är viktiga för havets arter och ekosystem, men de hotas ofta av påverkan från till exempel byggnation, muddringar, båttrafik, övergödning och fiske. Vi behöver därför förstärka och öka skyddet av de marina miljöerna, säger Ingrid Wänstrand, marinekolog på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen inventerar därför nu naturreservatet Skaten-Rångsen, som ligger i Tierp och Östhammars kommun, för att öka kunskapen om områdets marina naturvärden. Det handlar till exempel om inventering av bottenvegetation, fiskreproduktion i grunda havsvikar och häckande sjöfågel. Ett nytt reservatsbeslut och en skötselplan arbetas därefter fram för att stärka skyddet, samt för att vid behov kunna restaurera undervattensmiljöer.

– Nu finns det en gemensam handlingsplan för havsområdet i Bottniska viken, från Uppsala län till Haparanda, som är vägledande för vårt arbete med att stärka och öka skyddet av de marina naturmiljöerna i Uppsala län, säger landshövding Göran Enander.

Landshövding Göran Enander kommer att få en guidad tur av Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen i reservatet, med särskilt fokus på de värdefulla grunda bottnarna och kustmynnande vattendragen. Representanter från kommunledningarna kommer också att medverka under den guidade turen.

Tid Torsdagen den 18 augusti, klockan 11.00 vid Ängskär.
Plats Kafé Kolhuset vid Djuphamnen i Ängskär. Efter lunch finns möjlighet att följa med på en båttur med visning av provfiske. OBS: Begränsat antal platser på båtturen. Kontakta Ingrid Wänstrand.

Läs mer om Skaten-Rångsen och se en karta över naturreservatet

Kontakt