Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt brist på bostäder i Uppsala län

Bostäder

I Uppsala län råder det fortsatt bostadsbrist och länets bostadsförsörjning har påverkats av vad som händer i Sverige och i världen. Det visar Uppsala läns bostadsmarknadsanalys för år 2022, som överlämnats till regeringen och Boverket.

Uppsala läns befolkning växer och Länsstyrelsen Uppsala läns regionala bostadsmarknadsanalys visar på en utmaning för länets kommuner att klara bostadsförsörjningen för alla grupper. Av bostadsmarknadsanalysen framgår samtidigt att faktorer såsom borttagande av investeringsstödet och ökade produktionskostnader var för sig och tillsammans riskerar påverka bostadsbyggandet negativt.

Av analysen framgår också att flera kommuner ser oroande på de bostadssociala konsekvenser som pandemin fört med sig eller förstärkt såsom psykisk ohälsa, missbruk och isolering.

– Uppsala är det län i Sverige där befolkningen ökade mest 2021 och det får konsekvenser för bostadsförsörjningen. Analysen 2022 visar att det råder ett generellt underskott av bostäder och att arbetet med att stärka utsatta gruppers ställning på bostadsmarknaden behöver vidareutvecklas. Barnvräkningarna har exempelvis mer än fyrdubblats under år 2017 till 2021, säger landshövding Göran Enander.

Nedan följer en kort sammanfattning av årets bostadsmarknadsanalys:

 • Uppsala läns befolkning växer årligen i en takt som är dubbelt så snabb som den i vårt rike.
 • Bostadsmarknaden är ännu i obalans. Samtliga kommuner i länet har redovisat att det råder ett generellt underskott på bostäder, särskilt i kommunernas centrala delar.
 • Pandemin tycka ha påverkat invånarna negativt ur ett bostadssocialt perspektiv. Faktorer som lyfts i årets enkät är psykisk ohälsa, isolering och missbruk.
 • Det finns också faktorer som begränsar bostadsbyggandet i länet enligt kommunerna, såsom borttagandet av investeringsstödet, svårt för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor, långa leveranstider och ökade produktionskostnader.
 • Det finns ett underskott av bostäder för särskilda grupper än idag, dvs för personer med funktionsnedsättning, äldre, unga, studenter och nyanlända. För individer som tillhör två eller flera grupper kan utsattheten på en bostadsmarknad med underskott av bostäder vara större. Dessa gruppers barn blir indirekt särskilt utsatta. Civilsamhällets kunskaper spela stor roll för kartläggning av vilka behov som finns på bostadsmarknaden för ovan nämnda grupper.
 • En ytterligare grupp som särskilt lyfts och som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov på bostadsmarknaden är våldsutsatta. För att lösa bostadsbehovet för denna grupp efterfrågar kommunerna en ökad samverkan kommuner emellan.
 • Kriget i Ukraina kommer, efter lagändring den 1 juli 2022, innebära ett utökat ansvar för kommunerna att tillgodose behovet av bostad. Idag är situationen allt för osäker för att dra några slutsatser av hur kommunerna kommer påverkas av kommande flyktingmottagande. Kommunerna i länet har i dialogsamtal flaggat för att bostadssituationen för ukrainska flyktingar kommer bli en utmaning.
 • Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, s.k. social dumpning, förekommer inom länet. Bostadsbrist tycks vara en drivande faktor och att företeelsen har en systematisk karaktär. Social dumpning utgör ett hinder för individer i behov av ekonomiskt bistånd att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och att fenomenet riskerar påverka barns rättigheter negativt. Länsstyrelsen anser att en samverkan mellan kommuner inom länet och över länsgränser bör ske. Länsstyrelsen anser också att en översyn av tätt sammankopplad lagstiftning är befogat för att utreda behovet av eventuell lagändring.
 • Vräkningsförebyggande arbete pågår i alla länets kommuner och i alla kommuner utom en pågår arbete för att förhindra s.k. barnvräkningar. Arbetet med att motverka bernvräkningar är särskilt angeläget då antalet vräkningar har fyrdubblats mellan år 2017 fram till år 2021.
 • Runt om i länet pågår ett arbete för att motverka hemlöshet. Den allra vanligaste åtgärden är att erbjuda andrahandskontrakt och näst vanligast är uppsökande verksamhet för att ge information och råd.
 • Samtliga kommuner utom en i Uppsala län har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen och den kommun som inte har det kommer anta sådana riktlinjer i år.
 • Kommunerna, regionen och länsstyrelsen samverkar inom flera olika områden, såsom vid planering inför bostadsförsörjning och vid placering av utsatta kvinnor som på grund av en hotbild måste flytta till annan kommun. Länsstyrelsen ser mycket positivt på denna typ av samverkan.
 • Förtursystemet används idag av färre än hälften av länets kommuner. Vissa kommuner har dock andra former av ”förtur” i form av möjlighet att ansöka om sociala kontrakt eller tillgodose våldsutsatta med bostad.
 • Endast två av kommunerna i länet ställer ut kommunala hyresgarantier och ekonomiskt stöd till enskilda hushåll.
 • Flera av länets kommuner arbetar för att ta fram nya kommuntäckande översiktsplaner i år.

Kontakt