Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utbildning om minoritetslagen ska öka kunskapen om nationella minoriteter

Illustration som är grundutbildning i minoritetslagstiftningens logotyp. Illustrationen har cirklar med streck som binder dem samman. Cirklarna innehåller de nationella minoriteternas flaggor och andra symboler.

Grundläggande kunskap om minoritetslagstiftningen saknas i kommuner och regioner. Det framkommer i Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets uppföljningar av hur minoritetspolitiken genomförs i landet. För att möta behoven och sprida kunskap om det ansvar som följer på förvaltningsmyndigheterna lanseras nu en webbutbildning i minoritetslagstiftningen.

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har uppdrag från regeringen att årligen följa upp hur utvecklingen ser ut inom minoritetspolitiken, vars övergripande mål är att ge skydd till de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

I flera uppföljningar framkommer det att skillnaden är stor i hur lagen om minoriteter och minoritetsspråk efterlevs i landets kommuner och regioner.

– Det finns absolut de kommuner och regioner som går före, vi ser en tydlig skillnad i hur arbetet för att uppfylla de nationella minoriteternas rättigheter genomförs framför allt i förvaltningsområdena. Men på det stora hela behöver insatserna inom minoritetspolitiken höjas. En anledning till det är att kunskapen om lagstiftningen och hur de nationella minoriteternas rättigheter ska hanteras i praktiken är för låga, säger Ellen Omma, enhetschef för det minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget.

För att öka kunskapen om minoritetslagstiftningen bland verksamma inom kommun, region och statlig myndighet har Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget tagit fram webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”. Förutom att ge en grundläggande kunskap i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär, tydliggör utbildningen också vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har inom området samt ger exempel från verksamheter som jobbar aktivt för en inkluderande minoritetspolitik.

Utbildningen riktar sig främst till verksamma inom kommun, region och statlig myndighet, men också till andra som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som rör nationella minoriteter.

– Förhoppningen är att alla dessa tar sig tid att gå utbildningen. Men det stannar inte där – minst lika viktigt är att verksamheterna implementerar kunskapen i sitt arbete så att det sker en positiv förändring där så krävs. Utbildningen är ju ett sätt för oss att få till en förändring i det resultat vi ser i våra årliga uppföljningsrapporter. Framåt vill vi se en ökad kunskap om minoritetspolitiken och mer aktivt arbete för de nationella minoriteternas rättigheter, säger Ulla Perman, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för utbildningen i minoritetspolitiken.

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter

Sverige har sedan år 2000 fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Inom de speciella förvaltningsområdena som finns för samiska, meänkieli och finska gäller dessutom särskilda rättigheter för det aktuella minoritetsspråket.

Mer om nationella minoriteter samt Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets uppdrag

Om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Senaste uppföljningsrapporten ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – minoritetspolitikens utveckling år 2021” Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ellen Omma

Enhetschef, Sametinget

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss