Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet

laddstation för elbilar

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. Ansökningsprocessen görs samtidigt om till ett anbudsförfarande.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (artikel 36a förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet, som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet, Naturvårdsverket.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

– Transporter står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser i Uppsala län. Elektrifiering av fordonsflottan är en av flera nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen. Klimatklivet möjliggör utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta den ökande försäljningen av elbilar, säger Emma Ejerhed, klimat- och energihandläggare länsstyrelsen i Uppsala.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till Regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

Anbudsförfarande

De aktörer som är intresserade av stöd från Klimatklivet för att bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Samråd före utlysning

Inför utlysningen, då aktörer har möjlighet att lämna in anbud, genomförs ett skriftligt samråd. Samrådet ska bidra till att utlysningen utformas utifrån marknadens behov, och riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

För att kunna utforma utlysningen utifrån marknadens behov behövs synpunkter från länets berörda aktörer gällande till exempel behov av publik laddinfrastruktur i länet och om utlysningen ger tillräckliga möjligheter till stöd. Dessutom behöver Klimatklivet få veta om och var det planeras utbyggnad av laddinfrastruktur (i linje med utlysningens kriterier) på affärsmässiga villkor för närmaste treårsperiod.

Samråd äger rum skriftligt den 11–28 april 2022. Under perioden kommer handlingar för samråd i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finnas tillgängliga på länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om Klimatklivet

Kontakt