• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen uppmärksammar Florarnas värdefulla miljöer

En väg in till naturreservatet Florarna

Som en del i årets uppmärksammande av länsstyrelsens arbete med att skydda natur besöker landshövdingen ett naturreservat varje månad. På fredag, den 25 februari, är det Uppsala läns största naturreservat på land, Florarna, som är i fokus. Vid besöket kommer landshövdingen få veta mer om områdets kulturhistoriskt värdefulla och artrika miljö.

På fredag visar förvaltare vid Länsstyrelsen Uppsala län runt landshövding Göran Enander i länets största reservat på land. Många uppfattar naturreservatet Florarna som vildmark och kommer hit just för att få uppleva en plats som verkar orörd. Men här har det under århundraden sjudit av aktivitet. Här bedrevs slåtter på myrarna, åkerbruk kring torpen och i skogen betade kor och får.

Under vintern har länsstyrelsen genomfört huggningar för att åter få in luckor och ljus i skogen kring torpen Risön och Västergärdet i reservatet. Områdena ska sedan stängslas så att betesdjur åter kan släppas ut i de gamla kulturmarkerna.

– Den långsamma igenväxning av landskapet som pågår just nu är ett hot mot de arter som är anpassade till hur man förr nyttjade skogsmarken. De arterna finns inte kvar i den omgivande produktionsskogen, säger Sara Overud Wissman, förvaltare av skyddade områden på länsstyrelsen.

Åtgärderna i Florarna är en del i ett större projekt där länsstyrelsen kommer att restaurera fler gamla skogsbeten. I Uppsala län finns många av dessa beten på kalkrik mark och de hyser därför en särskilt värdefull markflora med orkidéer och ovanliga svampar.

Platsen vid Risön har troligtvis varit bebyggd sedan 1600-talets senare hälft och flera av husen har stått på samma plats sedan tiden före laga skifte 1875. Husen behöver varsamt underhåll och bland annat håller länsstyrelsen på att successivt byta ut tegeltaken på husen.

– Hela miljön har kulturhistoriska värden och som förvaltare vill vi förstås bevara det. Samtidigt måste vi kunna renovera husen så att de är användbara för de besökare som vill hyra dem. Det är ett av de sätt som vi vill göra det möjligt för människor att komma ut i naturen, säger Ronald Jildmalm, fastighetsförvaltare på länsstyrelsen.

Bebyggelse i Florarna

Kontakt