Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen satsar på skyddad natur – i dag besöktes Dansarberg

Landshövdingen tillsammans med peronal från länsstyrelsen och markägare i Dansarberg

Länsstyrelsen Uppsala län förvaltar 147 av länets 188 naturreservat. Naturvärdena i de skyddade områdena är en viktig tillgång för samhället på flera sätt. Under 2022 besöker landshövdingen ett reservat varje månad i syfte att lyfta fram vikten av att skydda natur. Satsningen inleddes i dag i länets allra nyaste reservat Dansarberg i Östhammars kommun.

– Naturskydd handlar om långsiktighet, att bevara livsviktiga värden till kommande generationer. Bildande och förvaltande av naturreservat är ett av de områden som länsstyrelsen arbetar med som har störst effekter för framtiden, säger landshövding Göran Enander.

I dag inledde landshövdingen 2022 års satsning på skyddad natur genom ett besök i länets senast bildade reservat, Dansarberg, beläget söder om Öregrund. Att reservatet hyser så stora naturvärden beror bland annat på variationen av livsmiljöer och att markerna har brukats på gammalt vis med plockhuggning och betesdrift.

Albert Tunér och Elin Larsson, som båda arbetar med områdesskydd på Länsstyrelsen Uppsala län, visade tillsammans med några markägare i området runt landshövdingen i den spännande naturmiljön. Även Östhammars kommunalråd och kommunstyrelseordförande, Jacob Spangenberg, deltog vid besöket

– Man talar ofta om ett biologiskt kulturarv där spåren av människors användande av markerna finns kvar genom arter och strukturer i landskapet. Därför är förvaltningen av Dansarberg en viktig del i att bevara den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för friluftsliv i reservatet, säger Albert Tunér.

Det är inte bara länsstyrelsen som är mån om att sköta naturvärdena i området. På två angränsande fastigheter vill markägaren fortsätta bruka skogen på ett småskaligt sätt och på så vis gynna den biologiska mångfalden.

– I sådana fall kan man föra samtal om att teckna ett naturvårdsavtal, berättar Elin Larsson, som arbetar med bildande av reservat på länsstyrelsen.

Under året uppmärksammar landshövdingen flera intressanta aspekter av skyddad natur. Det kommer bland annat handla om framtidens vattenkraft i Båtfors i Älvkarleby och Tierps kommuner, om ökad tillgänglighet i Aspnäs i Heby kommun och om Natura 2000-området Biskops Arnö som också är en viktig natur- och kulturmiljö och ett exempel på god samverkan mellan olika aktörer.

– Jag ser fram emot att utforska områden och se hur vi arbetar med att förvalta naturvärdena i våra kalkbarrskogar, våtmarker och i områden med grova lövträd till nytta för framtiden, säger han.

FAKTA

I Uppsala län finns 188 naturreservat. 147 av dessa förvaltas av länsstyrelsen.

Naturreservat kan bildas antingen av länsstyrelsen eller av kommunen. När man fattar beslut om naturreservat bestämmer man också vem som ska vara förvaltare. Utöver länsstyrelsen och kommunerna finns några externa förvaltare där Upplandsstiftelsen är den största.

Förvaltningen av naturreservaten utgår från naturreservatens skötselplan. I skötselplanen är åtgärder beskrivna som ska bevara de naturvärden och värden för friluftslivet som finns i naturreservatet.

Utöver naturreservat finns andra skyddsformer för naturområden. Detta är Natura 2000-områden, djurskyddsområden, naturminnen, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Kontakt