Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens uppföljning av de nationella miljömålen för 2021 är klar

En äng med olika typer av vissnade växter

Varje år gör Sveriges alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning. Den visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Miljömålsuppföljningen 2021 för Uppsala län visar att av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms endast miljökvalitetsmålen "Frisk luft" och "Bara naturlig försurning" kunna nås till 2030.

Utvecklingen av miljötillståndet är negativ för miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Grundvatten av god kvalitet" samt "Ett rikt växt- och djurliv". För de flesta övriga miljökvalitetsmål är utvecklingstrenden neutral.

Uppföljningen visar också att många viktiga åtgärder görs i Uppsala län, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen kunna nås.

– Naturens återhämtning är i många fall långsam och det tar tid innan åtgärder får genomslag i form av effekter för miljön. Ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, med betydande miljöåtgärder av många olika aktörer och inom många områden, är därför avgörande för att vända trenden, säger Linnéa Larsson, miljöstrateg på länsstyrelsen i Uppsala.

Bakgrund – våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om de är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilligorganisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen varje år.

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljön i länen. I år blir den regionala uppföljningen även underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Läs mer här

Uppsala läns uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet.

Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss