• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt djurskydd runt om i länet

En flygande skräntärna

32 nya djurskyddsområden runt om i länet. Det fattade Länsstyrelsen Uppsala län beslut om i november. Beslutet har tagits mot bakgrund av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv samt de nationella miljökvalitetsmålen om att bevara den biologiska mångfalden. Men eftersom beslutet överklagats gäller inte föreskrifterna ännu.

Den 18 november beslutade länsstyrelsen om 32 djurskyddsområden i Älvkarleby, Tierps och Östhammars kommuner. Syftet är att upprätthålla och stärka livskraftiga populationer av sjöfåglar och gråsäl i Uppsala läns skärgård.

Djurskyddet ska bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för utpekade arter enligt EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.

– Både sjöfågelfaunan och skärgårdsmiljön förändras över tid och därför har vi nu reviderat fågelskyddet. Genom det nya beslutet skyddas de viktigaste häckningsplatserna för hotade och störningskänsliga sjöfåglar som till exempel skräntärna, ejder och tordmule, säger landshövding Göran Enander.

Genom tillträdesförbud ska fågelarterna skyddas från mänsklig störning under den känsliga perioden från april till och med juli. I ett par av områdena skyddas även viktiga liggplatser för gråsäl under februari till och med juli, då sälarna föder sina ungar och ömsar päls.

Beslutet innebär att fler häckningsområden för känsliga och hotade sjöfåglar skyddas.

– Samtidigt upphävs sju fågelskyddsområden som inte längre uppfyller våra kriterier för skydd. Det beror i vissa fall på att öarna har växt igen med buskar och träd, vilket gör dem mindre attraktiva för till exempel måsfåglar och vadare, säger Ingrid Wänstrand, marinekolog och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och innan prövningen avgjorts gäller tidigare beslutade föreskrifter i fågel- och sälskyddsområdena i länets skärgård.

Kontakt