Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län

Posterbild klimatkonferens COP26 Glasgow nov 2021 och cykelförvaring

Foto: Mostphotos

På söndag inleds FN:s klimatkonferens COP26 i Skottland. Mycket av den klimatpolitik som beslutas på internationell och nationell nivå ska genomföras av lokala och regionala aktörer. De övergripande svenska klimat- och energimålen ska uppnås i Uppsala län samtidigt som flera kommuner och företag i länet har egna, tuffare mål.

Söndagen den 31/10 inleds FN:s klimatkonferens COP26 i Skottland. Under konferensen samlas världens ledare, företag och allmänhet för att diskutera den enorma utmaning vi har framför oss. Under klimatkonferensen i Paris, för sex år sedan, kom länderna överens om att arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader med siktet på en och en halv grad. Sedan dess har mycket gjorts men stora utmaningar kvarstår. Ambitionsnivån i nationella planer behöver höjas och fler åtgärder genomföras om målet i Parisavtalet ska nås.

Sveriges energi- och klimatmål – nettonoll 2045

Sverige har flera nationella mål som visar vägen för att nå Parisavtalet. Vårt långsiktiga mål är ett nettonoll-utsläpp av växthusgaser och att utsläppen i landet senast 2045 ska vara minst 85% lägre än utsläppen 1990. Elproduktionen ska senast 2040 vara 100% förnybar och senast 2030 ska transportutsläppen ha minskat med minst 70% jämfört med 2010.

Läget i Uppsala län

Länsstyrelserna har i uppgift att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan.

De direkta utsläppen i Uppsala län har minskat med ca 30% från 1990 till 2019. Utsläppen från transporter i länet har minskat med ca 15% från 2010 till 2019.[1] För att nå transportmålet behöver antalet transporter minska och samtidigt behövs ökade satsningar på elektrifiering och fossilfria drivmedel, som biogas. Utöver de direkta utsläpp som sker i länet, orsakar vår konsumtion av resor och tjänster utsläpp i andra delar av Sverige och till stor del även utomlands. Denna klimatpåverkan behöver också minska.

[1] Nationella emissionsdatabasen (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För ett fossilfritt Uppsala län

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Ett 40-tal aktörer i länet, däribland kommuner, företag, universitet, organisationer och Region Uppsala har åtagit sig att genomföra åtgärder för att minska länets utsläpp av växthusgaser.

Exempelvis ställer flera aktörer krav på fossilfria drivmedel i upphandling av godstransporter eller strävar efter fossilfrihet i sina tjänstebilar. Fler exempel är kartläggning och minskning av plastanvändning hos företag, universitet och offentliga verksamheter, installation av solceller och laddstationer på flera håll i länet samt flera samarbeten för förbättrade cykelvägar och parkeringar.

– Vi har mycket kvar att göra för att nå klimat- och energimålen och varje medborgare, organisation och företag i länet har en roll i omställningen till ett fossilfritt Uppsala län. Genom att lära av varandra och samverka mellan näringsliv, organisationer och offentlig sektor kan vi öka takten i omställningen, säger Emma Ejerhed klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ekonomiskt stöd för klimatåtgärder

Det finns medel att söka för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, till exempel genom Klimatklivet. I Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer få ekonomiskt stöd för fysiska investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser inom exempelvis lantbruk, industri, bostäder, lokaler och infrastruktur. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras.

– Åtgärder för att minska klimatpåverkan leder ofta till affärsnytta, till exempel genom minskade energikostnader eller ökad konkurrenskraft, men investeringskostnaderna kan vara stora och därför är det bra att det finns stöd, säger Emma Ejerhed.

Elektrifiering av godstransporterna har stor potential att bidra till de nationella klimatmålen, och för att påskynda detta kommer snart ett nytt stöd från regeringen. Det blir då möjligt att söka medel för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Läs mer:

Klimatomställningen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella emissionsdatabasen (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi och klimat | Länsstyrelsen i Uppsala län (lansstyrelsen.se)

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen i Uppsala län (lansstyrelsen.se)

Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala elektrifieringspiloter (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt