Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen ska utreda energieffektivisering

Landshövding Göran Enander

Ska samhället klara klimatomställningen med hjälp av en omfattande elektrifiering så behöver den energi som produceras användas så effektivt som möjligt. Regeringen har nu utsett landshövding Göran Enander till särskild utredare med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering – så kallade vita certifikat.

Syftet med vita certifikat är att skapa ett marknads­baserat och kostnadseffektivt styrmedel som ökar energieffektiviserings­takten i Sverige och bidrar till att de energi- och klimatpolitiska målen nås. Målet är att de ska underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

– Det är en viktig utredning, både för att klara skärpta EU-krav på energieffektivisering och för att finna vägar för att effektivisera elanvändningen i en tid när behovet av el ökar i samhället, säger Göran Enander.

Göran Enander har sedan tidigare erfarenhet från Regeringskansliet, som statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet och som särskild utredare. I sin roll som landshövding i Uppsala län är han samordnande landshövding för länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

FAKTA Kvotplikt och vita certifikat

Kvotplikt är ett styrmedel som innebär att energiföretag (leverantörer eller distributörer) ges ett specifikt åtagande att aktivt verka för energieffektivisering hos slutanvändare av energi. För att beräkna deras åtagande fastställs ett mål för systemet (systemkvot).

Slutanvändaren och energiföretaget kommer överens om vilka åtgärder som genomförs. Detta sker i praktiken genom förhandlingar mellan parterna, varpå överenskomna åtgärder genomförs för att sedan rapporteras till ansvarig myndighet. Denna tilldelar då det kvotpliktiga energiföretaget ett certifikat (vita certifikatet) och en avräkning görs mot den fastlagda kvotplikten. Åtgärder kan även genomföras av tredje part, s.k. energitjänsteföretag som säljer erhållna certifikat till kvotpliktiga energiföretag.

Kontakt