Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varning för giftigt damm vid Sandmagasinet i Dannemora

Bom vid infart till ett sandupplag, med en tillträde-förbjudet-skylt.

Sandmagasinet vid gruvområdet i Dannemora innehåller höga halter arsenik. Länsstyrelsen avråder därför starkt från all motorsport på området. Damm som virvlar upp vid körning kan ge negativa hälsoeffekter.

Det så kallade Sandmagasinet är en rest från gruvdriften i Dannemora som lades ner på 1990-talet. När verksamheten avvecklades täcktes deponin med ett lager bergkross för att minimera risken för spridning av hälsoskadligt damm. Området har varit, och är fortfarande, populärt bland motocross-utövare och på grund av körningen har skyddsskiktet försvunnit på vissa ställen.

Vid provtagningar tidigare i år har det även klarlagts att skyddslagret med bergkross innehåller högre halter arsenik än väntat.

– Boende i närheten har hört av sig till oss och beskrivit att många kör på magasinet, och att det då dammar mycket. Vi vet också att det har funnits intresse för att anordna crosstävlingar på platsen. Det är direkt olämpligt. Vi tror att det är allmänt känt att det finns arsenik i marken men man kanske inte känner till hur allvarligt det är, säger Kjersti Wik, miljöskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Nya varningsskyltar sattes upp i våras med information om att området är förorenat och att tillträde är förbjudet. Trots det har länsstyrelsen fått uppgifter om att crossåkningen har fortsatt. På grund av hälsoriskerna vill länsstyrelsen därför varna allmänheten från att köra motorcykel eller ägna sig åt liknande aktiviteter på deponin.

Det damm som man riskerar att exponeras för innehåller höga halter arsenik. Inandning av dammet kan ge negativa hälsoeffekter på sikt. Vid långtidsexponering är arsenik cancerframkallande och kan bland annat orsaka hud- och lungcancer. Det finns också en risk för att små barn kan bli akut förgiftade om de sväljer sanden, vilket ger symptom som kräkningar, kramper och diarréer.

Sandmagasinet i Dannemora

Sandmagasinet är en del av en omfattande föroreningssituation som gruvverksamheten har orsakat på många platser i Dannemora-området. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för föroreningarna och arbetar för att de bolag som har ett ansvar enligt miljöbalken ska utreda situationen.

Kontakt