Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan länets aktörer teckna hållbarhetslöften för vatten

Porlande vatten

Nu kan länets aktörer teckna hållbarhetslöften för vattenåtgärder med länsstyrelsen. Hållbarhetslöftena ska öka kommuners, myndigheters och företagares möjligheter att bidra till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten.

Takten behöver öka i arbetet med att uppnå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Därför har länsstyrelsen i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd, valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom Färdplan för ett hållbart län

Färdplan för ett hållbart län bidrar till att uppnå miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram inom områdena klimat, biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling. Åtgärder för vatten utgör den tredje delen i Färdplanen.

Löften ska bidra till hållbar vattenanvändning i länet

Länsstyrelsen erbjuder nu länets kommuner, VA-organisationer, myndigheter, företag och föreningar med flera, att teckna hållbarhetslöften för att genomföra åtgärder som bidrar till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets yt- och grundvatten. Den som tecknar hållbarhetslöften förbinder sig att genomföra ett eget urval av 13 valbara åtgärder med förslag på aktiviteter. Aktiviteterna handlar exempelvis om att öka kunskapen om miljöskadliga ämnen, minska övergödande ämnen från reningsverk samt öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola.

– Takten i åtgärdsarbetet för vatten behöver öka och vi behöver alla vara med och bidra och ta ansvar för det. Aktiviteterna i programmet är utformade så att varje aktör har möjlighet att genomföra åtgärder utifrån sina förutsättningar. Vi lägger också stor vikt vid samverkan mellan de medverkande länsaktörerna. Jag är övertygad om att hållbarhetslöftena kommer att bidra till en mer hållbar vattenanvändning i länet, säger landshövding Göran Enander.

Tidigare har ett 60-tal länsaktörer undertecknat hållbarhetslöften inom de två åtgärdsprogram som redan finns: minskad klimatpåverkan och ekosystem och biologisk mångfald.

Vatten en viktig naturresurs

Vatten är en viktig naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används av många och till mycket. Exempelvis av djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som recipient för avloppsvatten.

Fler åtgärder behövs

I dag använder vi dricksvatten i länet i en omfattning som gör att det i vissa områden och under vissa delar av året, inte finns tillräckligt. Det kostar också både pengar och energi att rena vattnet så mycket att det går att använda som dricksvatten.

Övergödning i många vattendrag

Enligt de bedömningar som länsstyrelsen har gjort är 46 procent av sjöarna, 77 procent av vattendragen och 80 procent av kustområdena, påverkade av övergödning.  Övergödningen beror bland annat på utsläpp av näringsämnen från jordbruk, dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp. Övergödningen leder till exempelvis algblomning, igenväxta sjöar och ändrade levnadsvillkor för vattenlevande organismer. Utsläppen av miljöskadliga ämnen från dagvatten, reningsverk och miljöfarlig verksamhet påverkar både vattenlevande arter och människors hälsa.

Länsstyrelsens hållbarhetslöften

 • För att driva länets miljömålsarbete framåt bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet att teckna så kallade hållbarhetslöften.
 • De aktörer som tecknar ett hållbarhetslöfte åtar sig att frivilligt genomföra ett eget urval av åtgärder ur ett eller flera av de färdigställda regionala åtgärdsprogrammen för klimat, biologisk mångfald och vatten inom ramen för Färdplan för ett hållbart län.

Läs mer om hållbarhetslöften Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Läs mer om Agenda 2030 på regeringens webb Länk till annan webbplats.

Färdplan för ett hållbart län

 • I samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd arbetar länsstyrelsen med åtgärdsprogram för miljömål genom Färdplan för ett hållbart län.
 • Färdplan för ett hållbart län består av fyra regionala åtgärdsprogram inom områdena klimat, biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.
 • Färdplan för ett hållbart län är en del av länsstyrelsens uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de nationella miljömålen.
 • Åtgärder för vatten utgör den tredje delen i Färdplan för ett hållbart län.
  Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
 • Åtgärder för vatten har en åtgärdslista med 13 valbara åtgärder inklusive förslag på aktiviteter inom fem fokusområden: Vatten som resurs, Vattenplanering. Näringsämnen, Miljöskadliga ämnen, Vattenskydd.

Exempel på aktiviteter som ingår i Åtgärder för vatten

 • Öka kunskapen och förståelsen kring miljöskadliga ämnen.
 • Minska övergödande ämnen från reningsverk och enskilda avlopp.
 • Öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola genom att genomföra kunskapshöjande aktiviteter.
 • Upprätta planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Läs mer om färdplan för ett hållbart län Länk till annan webbplats.

Kontakt