Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elektrifieringslöften ska minska utsläppen från tunga transporter

bild på elledningar

Länsstyrelsen går gemensamt ihop med flera aktörer i länet och tecknar elektrifieringslöften. Genom att underteckna löftena förbinder sig aktörerna att ställa om sina tunga godstransporter med lastbil till ökad eldrift.

Det säljs alltfler laddbara fordon och fler laddstationer växer fram. Bland annat med hjälp av investeringsstödet Klimatklivet. Men mer arbete behövs för att snabba på elektrifieringen av tunga godstransporter med lastbil.

Därför har Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med Region Uppsala, BioDriv Öst, Handelskammaren i Uppsala län, Sveriges Åkeriföretag Uppsala och Vattenfall Eldistribution, kommit överens om att gemensamt arbeta för att ställa om de regionala tunga transporterna till ökad eldrift. Aktörerna tecknar nu så kallade elektrifieringslöften som ett led i att nå nollutsläppsmålet av växthusgaser.

– Det är angeläget att vi även i denna viktiga klimat- och energifråga visar framfötterna i Uppsala län. Genom dialog och gemensamma insatser vill vi bidra till en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna i länet, säger landshövding Göran Enander.

Utmaning med kapacitetsbrist i elnätet

Samtidigt har Uppsala län en betydande kapacitetsbrist vad gäller eldistribution.

– Kapacitetsbristen är en utmaning för elektrifieringen av tunga fordon. Men vi kan inte vänta med att elektrifiera våra transporter till dess att förstärkningarna av elnäten är klara. Vi behöver smart teknik för flexibilitet i elanvändningen och här är samarbetet med #uppsalaeffekten en viktig del, säger Anna Karlsson, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045

Sveriges långsiktiga mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Transporter genererar nästan hälften av länets växthusgasutsläpp och vägtransporter svarar för drygt 90 procent av dem. Tunga godstransporter utgör en femtedel av transportutsläppen i Uppsala län. Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna är därför en viktig del för omställningen till nollutsläpp i transportsektorn.

I genomsnitt transporteras 74 procent av allt gods i landet inom ett län. Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna kommer därför att vara viktig för omställningen till nollutsläpp i transportsektorn.

Läs mer om Uppsalaeffekten Länk till annan webbplats.

Läs mer om Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Läs mer om Elektrifieringskommissionen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Elektrifieringslöften

  • Regeringen har inrättat en elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.
  • Ett sätt är att uppmuntra länen till att påskynda elektrifieringen av tunga transporter, är att skriva under så kallade elektrifieringslöften.
  • Genom att skriva under elektrifieringslöften förbinder sig aktörer att exempelvis arbeta systematiskt med kunskapsinhämtning och informationsspridning, främja tester av elektrifierade fordon och kartlägga behovet av elnät som krävs för laddningen av tunga fordon samt medverka till framtagande av lösningar som möjliggör en snabb övergång till ellastbilar.

Uppsala läns elektrifieringslöfte

Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, BioDriv Öst, Handelskammaren i Uppsala län, Sveriges Åkeriföretag Uppsala och Vattenfall Eldistribution är överens om att verka för att ställa om de regionala tunga transporterna till ökad eldrift. Vi har för avsikt att involvera och föra dialog med länets kommuner, organisationer och företag för att bidra till en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna i Uppsala län och undersöka möjligheterna till gemensamma insatser.


För att påskynda omställningen kommer aktörerna att göra följande:


  1. Påskynda elektrifieringen och införandet av hållbara drivmedel genom att fördjupa och vidareutveckla samarbeten och nätverk som #uppsalaeffekten, Hållbarhetslöfte Minskad klimatpåverkan (regionalt åtgärdsprogram för miljömålen), BioDriv Östs projekt Fossilfritt2030 och Transportutmaningen, Uppsala Klimatprotokolls fokusgrupp för Hållbara godstransporter, Mälardalsrådets Godstransportråd och Handelskammarens Transportnätverk.
  2. Aktörerna kommer att arbeta systematiskt med kunskapsinhämtning och informations-spridning för att öka takten i elektrifieringen av fordon, direkt och även via vätgas. Leverantörer av elektrifierade fordon och laddoperatörer involveras så att information når fram till de kunder som efterfrågar fordon och/eller snabbladdstationer, samt även till potentiella kunder.
  3. Sveriges Åkeriföretag och BioDriv Öst har för avsikt att främja tester av elektrifierade fordon (BEV och/eller FCEV) i de regionala godstransporterna där ekonomi och förutsättningar gör detta möjligt, samt bidra med sina erfarenheter för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga fordon. BioDriv Öst bidrar även med kunskap och erfarenheter från projektet Elektrifierade persontransporter i den smarta staden som utvecklar skalbara tekniska, affärsmässiga och strukturella lösningar som möjliggör en storskalig elektrifiering av tunga fordon.
  4. Elnätsföretagen i länet är viktiga för att bidra till planering för att etablera publika snabb-laddningsstationer för tunga fordon på efterfrågade platser. Vattenfall Eldistribution är regionnätsägare i Uppsala län och har för avsikt att kartlägga behovet av elnät som krävs för laddningen av tunga fordon och medverka till framtagande av lösningar som möjliggör en snabb övergång till ellastbilar. Vattenfall Eldistribution arbetar även med effektfrågan, både genom nätförstärkningsprojekt och genom att främja flexibilitet bland annat genom projektet CoordiNet för en lokal effektmarknad.


Deltagande huvudaktörer
Länsstyrelsen Uppsala län, landshövding Göran Enander
Region Uppsala, regionråd Björn-Owe Björk
BioDriv Öst, VD Beatrice Torgnyson Klemme
Handelskammaren i Uppsala län, Tomas Stavbom
Sveriges Åkeriföretag Uppsala, Joachim Wiberg
Vattenfall Eldistribution, VD Annika Viklund

Kontakt