Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Eskilstuna Biogas AB

Eskilstuna Biogas AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för produktion av biogas på fastigheten Österrekarne häradsallmänning S:3>10 i Eskilstuna kommun

Ansökan avser uppförande av en anläggning för årlig produktion av biogas med rötning av maximalt 150 000 ton avfall per år.


Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp av metan och ammoniak till luft, transporter och eventuella luktstörningar från anläggningen utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten. Anläggningen omfattas också av Seveso-lagstiftningen.


Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Stadshuset, Alva Myrdals gata 1 i Eskilstuna. Aktförvarare är Jonny Pettersson.
Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 24 juni 2021. Ange diarienummer 551-3120-2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000