Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Uppsala län ska arbeta fram förslag till hela Sveriges klimatomställning

elledningar och vindkraftverk

Länsstyrelsen Uppsala län får i uppdrag av regeringen att arbeta fram förslag till styrmedel för Sveriges klimatarbete. Åtgärds-förslagen ska leda till att takten i den lokala och regionala klimatomställningen ökar.

Året efter ett val ska varje regering lämna en klimathandlingsplan till riksdagen enligt klimatlagen. Handlingsplanen ska redovisa hur den förda klimatpolitiken leder till att klimatmålen nås. Inför nästa plan som ska lämnas år 2023, har regeringen gett Länsstyrelsen Uppsala län uppdraget att ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel samt andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.

– Klimatet är en avgörande samhällsfråga för framtiden där vi måste agera kraftfullt nu. Vi har under lång tid arbetat strategiskt med miljöfrågor i länet. Därför känns det både stimulerande och roligt att vi som enda länsstyrelse fått det nationella uppdraget att lämna förslag till styrmedel och andra åtgärder, säger landshövding Göran Enander.

Uppdraget ska genomföras med stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Kommuner och regioner är viktiga aktörer och kommer att ges möjlighet att delta i arbetet.

– Vårt uppdrag kommer att kräva samverkan med många aktörer inklusive näringslivet. Det är viktigt att vi använder oss av de erfarenheter kring aktivt klimatarbete som finns samlat i länet, säger Göran Enander.

I det nya regeringsuppdraget ingår det för Länsstyrelsen Uppsala län att analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra viktiga aktörer har för att styra mot minskade utsläpp. Det kan till exempel handla om mål och planer i frågor som rör samhällsplanering, energieffektivisering, energi-och klimatrådgivning och transportinfrastruktur.

Bakgrund

  • Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.
  • Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.
  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet. Eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt.
  • Länsstyrelserna har ett brett ansvar att samordna och leda arbetet på regional nivå mot de energi- och klimatpolitiska målen.

Kontakt