Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så här ska vi få bättre vatten i länet

Samråd för vattenförsörjning

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Det diskuterades på ett samrådsmöte som Vattenmyndigheten och länsstyrelsen bjöd in till. Du har också möjlighet att tycka till fram till den 30 april 2021 genom att lämna synpunkter digitalt.

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten de kommande sex åren? Det var den stora frågan som diskuterades när Vattenmyndigheten tillsammans med länsstyrelsen, bjöd in till samrådsmöte.

På samrådsmötet som hölls den 18:e februari presenterade Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt förslag på en förvaltningsplan, ett åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för länets vatten mellan åren 2021-2027. Länsstyrelsen Uppsala län var med och diskuterade länets vattenförhållanden och gav exempel på åtgärdsförslag.

– Vi ser exempelvis att större delen av länets vatten ligger i risk för övergödning. De vanligaste påverkanskällorna är näringsläckage från jordbruk och enskilda avlopp. Minskad övergödning kan man till exempel uppnå genom miljöåtgärder som anläggning av våtmark, anpassade skyddszoner och strukturkalkning i jordbruksmark. I åtgärdsprogrammet finns åtgärdsförslag om hur myndigheter aktivt ska verka för att öka genomförandet av sådana miljöåtgärder, säger Vilhelm von Unge, Vatten-handläggare på Miljöstrategienheten, Länsstyrelsen Uppsala län.

Har du synpunkter på hur länets vatten ska tas om hand de kommande sex åren? Nu vill Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och länsstyrelsen få in synpunkter från allmänheten, organisationer och myndigheter på sitt förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för länets vatten. Fram till 30 april 2021 finns möjlighet att komma med synpunkter.

– Det är viktigt att många är engagerade och har synpunkter på åtgärdsprogrammet, men framförallt är det viktigt att dessa åtgärder genomförs. Jag hoppas att många aktörer i Uppsala län tar chansen att teckna så kallade hållbarhetslöften* inom vattenområdet under året, säger landshövding Göran Enander som inledde mötet.

Vattenmyndigheten föreslår sextio åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra för att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten under åren 2021-2027.

– För länsstyrelsens del handlar insatserna bland annat om att sprida kunskap och ge rådgivning. Programmet innehåller också en åtgärd till länsstyrelserna att upprätta åtgärdsplaner för avrinningsområden som ska användas för länsstyrelsens tillsyn inom sina respektive län, säger Vilhelm von Unge.

För att tydliggöra länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna finns det i åtgärdsprogrammet också en åtgärd om tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelserna ska bland annat stödja kommunerna i fråga om var inom ett avrinningsområde det är prioriterat att genomföra tillsyn.


* Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och nyckelaktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de regionala åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart län. Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. Tecknade löften gäller under respektive åtgärdsprograms hela programperiod, fyra år, och nya aktörer kan ansluta sig till program och teckna hållbarhetslöften under hela programperioden. Under året kommer det ges möjlighet att teckna hållbarhetslöften inom klimat och energi, inom biologisk mångfald och ekosystem samt inom vattenområdet.

Tyck till!

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren?

Här kan du läsa förslag till förvaltningsprogram, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet år 2021-2027. 

Samrådshandlingar Norra Östersjöns vattendistrikt | Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Lämna dina synpunkter digitalt senast 30 april 2021:

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 | Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.


Sveriges vattendistrikt

  • Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt.
  • Fem länsstyrelser ska vara vattenmyndigheter med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
  • I Sverige har vattenmyndigheterna ett ansvar för att tillgodose att landets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt.
  • Vattenmyndigheterna finns i: Norrbottens län – Bottenvikens vattendistrikt, • Västernorrlands län – Bottenhavets vattendistrikt, • Västmanlands län – Norra Östersjöns vattendistrikt, • Kalmar län – Södra Östersjöns vattendistrikt och • Västra Götalands län – Västerhavets vattendistrikt.

EU:s vattendirektiv

  • EU har gemensamt beslutat om vattendirektivet där man slår fast att vatten är ett arv som måste skyddas.
  • EU har gemensamt tagit fram vattendirektivet för att alla medlemsländer ska förvalta vattnet lika.
  • Länsstyrelserna har ett brett åtgärdsansvar som omfattar tillsyn av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-fonder, rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i planfrågor.

Avrinningsområden

  • Miljöpåverkan vid ett vatten påverkar vattenkvalitén nedströms i avrinningsområdet. För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behövs därför att planering och genomförande av åtgärder görs ur ett avrinningsområdesperspektiv.
  • Syftet med en sektorövergripande vattenplanering är att beskriva vilka planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer - sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon, grundvatten, kustvatten och hav - inom de avrinningsområden som finns inom en kommun eller länsstyrelses område.
  • Länsstyrelserna kan arbeta med avrinningsområdesperspektiv inom sitt eget län, men kan också samverka regionalt med andra länsstyrelser och kommuner om vattenåtgärder inom ett avrinningsområde.

Kontakt